Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MSH@cz s.r.o.

Plaská 622/3, Malá Strana, PSČ 150 00 IČ 27397262 společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110057. Datum prohlášení konkursu 9.5.2011, pod spis. zn. MSPH 94 INS 3250/2011.

Předmět prodeje

Insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o. nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupisu majetkové podstaty č. II ze dne 27.6.2011 specifikovaný v příloze těchto pravidel.

Podmínky prodeje

Úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106520572/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí. Zájemce, který předloží nabídku a bude vyzván k zaplacení kupní ceny, může být v případě prodlení vyzván k zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za neuzavření kupní smlouvy a nezaplacení kupní ceny.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.