Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Nikoloz Adeev – prodej majetku

nar. 13.10.1984, bytem Sídliště 1115/25, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
datum prohlášení konkursu 25.8.2012, pod spis. zn. KSPH 40 INS 9140/2012

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 40 INS 9140/2012-B-15 ze dne 19.12.2012, nabízí insolvenční správce dlužníka Nikoloze Adeeva, bytem Sídliště 1115/25, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 29.10.2012:

Předmět prodeje

Hmotný majetek
  • osobní automobil BMW DF51, SPZ 8S35924, VIN WBADF51020BZ22234, barva šedá metal, 270653 km

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.1.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2108265843/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.1.2013, případně osobně doručit do 31.1.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku – automobilu, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Nikoloze Adeeva, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce na jednání se zajištěným věřitelem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2107310358/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Nabyvatel bude dále upozorněn, že je na základě zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny. Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.