Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Nikoloz Adeev

nar. 13.10.1984
bytem Sídliště 1115/25
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
datum prohlášení konkursu 25.8.2012, pod spis. zn. KSPH 40 INS 9140/2012

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 40 INS 9140/2012-B-21 ze dne 12.2.2013, nabízí insolvenční správce dlužníka Nikoloze Adeeva, bytem Sídliště 1115/25, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 29.10.2012 a dále v soupise majetkové podstaty č. II ze dne 1.11.2012:

Předmět prodeje

Nemovitý majetek

Katastrální území Záběhlice 732117, okres CZ0100 Hl. město Praha, obec 554782 Praha, LV 10554

Č. jednotky Způsob využití Výměra (m2)   Podíl na společných částech domu a pozemku
2677/4 byt     527/45632
Budova Záběhlice, č.p. 2676, 2677, 2678, 2679, LV 3463, byt. dům na parcele 2078/154, 2078/155, 2078/156, 2078/157
2078/153 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 326    
2078/154 zastavěná plocha a nádvoří 219    
2078/155 zastavěná plocha a nádvoří 217    
2078/156 zastavěná plocha a nádvoří 219    
2078/157 zastavěná plocha a nádvoří 218    
2078/426 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 117    
2078/427 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 307    
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 2.398.000,- Kč s příslušenstvím Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5 Jednotka: 2677/4 V-65907/2008-101

Katastrální území Záběhlice 732117, okres CZ0100 Hl. město Praha, obec 554782 Praha, LV 3463

 • Vlastnické právo: Adeev Nikoloz
 • Identifikátor: 841013/3919
 • Podíl: 17/1472
Č. jednotky Způsob využití Výměra (m2) na LV Podíl na společných částech domu a pozemku
2677/4 byt   10554 527/45632
Budova Záběhlice, č.p. 2676, 2677, 2678, 2679, LV 3463, byt. dům na parcele 2078/154, 2078/155, 2078/156, 2078/157
2078/153 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 326    
2078/154 zastavěná plocha a nádvoří 219    
2078/155 zastavěná plocha a nádvoří 217    
2078/156 zastavěná plocha a nádvoří 219    
2078/157 zastavěná plocha a nádvoří 218    
2078/426 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 117    
2078/427 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 307    
Movitý majetek
Poř. č Název majetku Počet kusů
1 Konferenční stolek 1
2 Sedací souprava 1
3 Stolek pod TV 1
4 Skříň 1
5 Hnědý stolek malý 1
6 Židle 2
7 Postel 1
8 Mikrovlná trouba 1
9 Lednička 1
10 Sušák na prádlo 1
11 Gauč 1
12 Skříň 2
13 Obraz 2
14 Police 3
15 Stropní svítidlo 1

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.8.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2108265843/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
 • nemovitý majetek a movitý majetek se prodává jako soubor majetku
 • minimální cena za nemovitý majetek je stanovena na 1.300.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.8.2013, případně osobně doručit do 5.8.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru nemovitého a movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Nikoloze Adeeva, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý a movitý majetek dlužníka, přičemž kupní cena musí být rozdělena tak, aby bylo patrné, kolik zájemce nabízí za nemovitý majetek a kolik za movitý majetek;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Prohlídka majetku

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.

Ostatní informace:

Bytová jednotka č. 2677/4 se nachází ve 3. NP bytového domu č.p. 2677 postaveném na pozemku parc. č. 2078/153 k.ú. Záběhlice, ulice Přesličková 7, Praha 10. Objekt je napojen na vodu, kanalizaci, elektro a plyn. Dispozičně byt obsahuje dva pokoje (o velikosti každý 16,80 m2), kuchyň (o velikosti 8,90 m2), spíž, chodbu (o velikosti 6 m2), komoru, koupelnu (o velikosti 2,10 m2) a WC. V kuchyni je elektroinstalace standartní, okna dřevěná, zdvojená dovnitř otvíraná a kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou. Koupelna je s vanou a umyvadlem pro studenou a teplou vodu. K bytu náleží též sklep o velikosti 1,10 m2. Vytápění bytu je dálkové, ústřední, etážové.