Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Obchodní společnost BRENN, a.s.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

Obchodní společnost BRENN, a.s., IČ: 264 28 130, se sídlem Bratislavská 1527/15, Hostivař, 102 00 Praha 10

 

 

Na základě usnesení Městského soudu č.j. 83Cm 1677/2017 – 5 ze dne 12.10.2017 byla obchodní společnost BRENN, a.s., IČ: 264 28 130, se sídlem Bratislavská 1527/15, Hostivař, 102 00 Praha 10, zrušena a nařízena její likvidace. Zároveň jsem byla tímto usnesením jmenována likvidátorem společnosti. Toto rozhodnutí ze dne 12. října 2017, č.j. 83Cm 1677/2017-5 nabylo právní moci dne 11. listopadu 2017 a vykonatelnosti dne 22. listopadu 2017.

Na základě shora uvedeného nabízí likvidátor k prodeji níže specifikovaný majetek:

 • pohledávka za zemřelým Vladimírem Litvinem, datum úmrtí 14.9.2019, posledně trvale bytem Hložkova 778, 765 02 Otrokovice, v celkové výši 11.570.271,73 Kč

 • jedná se o exekuční věc č.j. 040Ex 1655/03 – soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice

 • pohledávka je nabízena včetně exekučních nákladů

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do16.12.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech likvidátorovi došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky nebo na účet č. 801002006/2700, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem;

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat pohledávku bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení pohledávky mohou zájemci zaslat nejpozději do 16.12.2019, případně osobně doručit do 16.12.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení pohledávky, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. BRENN, a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za pohledávku, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané likvidátorem;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o postoupení pohledávky eventuelně vznikla.

 

Likvidátor výslovně upozorňuje, že neručí za dobytnost nabízené pohledávky.

 

 

 

V Praze dne 2.12.2019

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor