Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Patrik Dvořák

IČO: 74798332
bytem Masarykova 247, 346 01 Horšovský Týn
datum prohlášení konkursu 18.12.2013, pod spis. zn. KSPL 52 INS 26999/2013-A-19

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j.: KSPL 52 INS 26999/2013 ze dne 18.12.2013, nabízí insolvenční správce dlužníka Patrika Dvořáka, r.č. 780612/2038, bytem Masarykova 247, Horšovský Týn, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 31.1.2014. Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j.: KSPL 52 INS 27032/2013 ze dne 10.3.2014 nabízí insolvenční správce dlužníka Jany Papourovové, r.č. 816225/2032, bytem Masarykova 247, Horšovský Týn, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka (každý 1/2 ):

Předmět prodeje

Nemovitosti

1/2 nemovitostí zapsaných na LV 2667
byt č.p. 247/6 v bytovém domě (zapsaném na LV 1711)

713/32816 pozemků zapsaných na LV 1711
– parc. č. 1579/48 o výměře 247 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
– parc. č. 1579/49 o výměře 247 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
v majetku dlužníka Patrika Dvořáka

1/2 nemovitostí zapsaných na LV 2667
byt č.p. 247/6 v bytovém domě (zapsaném na LV 1711)

713/32816 pozemků zapsaných na LV 1711 – parc. č. 1579/48 o výměře 247 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – parc. č. 1579/49 o výměře 247 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, v majetku dlužníka Jany Papourovové

to vše v katastrálním území 644871 Horšovský Týn, okres CZ0321 Domažlice, obec 553671 Horšovský Týn, zapsané na LV č. 1711 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.

Movitý majetek

 • mikrovlnná trouba zn. MORA (oceněna 200,- Kč)
 • elektrická vestavěná trouba MORA (oceněna 500,- Kč)

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.10.2014 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na běžný účet insolvenčního správce č. 2110284023/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
 • nemovitý majetek a movitý majetek se prodává jako soubor majetku.
 • minimální cena za nemovitý majetek je stanovena na 1.300.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.10.2014, případně osobně doručit do 30.10.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru nemovitého a movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Patrika Dvořáka, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý a movitý majetek dlužníka, přičemž kupní cena musí být rozdělena tak, aby bylo patrné, kolik zájemce nabízí za nemovitý majetek a kolik za movitý majetek;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Čedíkem na telefonním čísle 724 355 707.

Ostatní informace:

Bytová jednotka o velikosti 3+1, se nachází ve třetím NP bytového domu č.p. 247 v Horšovském Týně, část Malé Předměstí, Masarykova ulice, na pozemcích č. parc. 1579/48 a č. parc. 1579/49, včetně podílu na zastavěných plochách č. parc. 1579/48 a 1579/49 v k.ú. Horšovský Týn. Byt se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, sklepní kóje a lodžie. Součástí je také podíl na společných částech domů č.p. 246 247 (např. kolárna, prádelna, sušárna, kotelna). Byt je vybaven kuchyňskou linkou.