Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Petr Špička

r.č. 780423/1897, bytem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 74765213
datum prohlášení konkursu 18.7.2014, pod spis. zn. KSPL 20 INS 6012/2014-A-12

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Petra Špičky nabízí k úplatnému postoupení pohledávek dlužníka zapsané v Soupisu majetkové podstaty č. III ze dne 18.11.2014

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Plzni, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPL 20 INS 6012/2014-B-11

Předmět prodeje

Pohledávky ve výši 77.398,- Kč

 • Pohledávka ve výši 20.306,- Kč
 • za společností Avesing s.r.o.
 • se sídlem Kostelní 505/2, 350 02 Cheb (FA č. 2011002 na částku 16.786,- Kč a FA č. 2011005 na částku 3.520,- Kč)
 • Pohledávka ve výši 6.876,- Kč
 • za společností Vyslystav s.r.o.
 • se sídlem Žďárská 8, 347 01 Halže (FA č. 2011030 na částku 6.876,- Kč)
 • Pohledávka ve výši 50.216,- Kč
 • za Janem Vožňákem
 • bytem V polích 379, 351 24 Hranice (FA č. 2012029 na částku 14.719,- Kč, FA č. 2012038 na částku 31.877,- Kč a FA č. 2012040 na částku 3.620,- Kč)

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.4.2015 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.4.2015 případně osobně doručit do 30.4.2015 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávek dlužníka Petra Špičky, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Petra Špičky, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, která jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.