Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Petra Koňaříková – prodej majetku

IČO: 43017223
bytem Sokolovská 14/324, Praha 9
se sídlem podnikání Kochánky 206
datum prohlášení konkursu 29.1.2014, pod spis. zn. MSPH 90 INS 9622/2013

Insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, IČO: 43017223, bytem Sokolovská 14/324, Praha 9, místem podnikání Kochánky 206 nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 13.1.2014. V předmětném soupise je sepsán nemovitý majetek dlužnice:

Předmět prodeje

  • pozemek parc. č. st. 319 o výměře 131 m² – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 206
  • pozemek parc. č. 1391/31 o výměře 772 m² – orná půda

to vše v katastrálním území 667731 Kochánky, okres CZ0207 Mladá Boleslav, obec 536067 Kochánky, zapsané na LV č. 501 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Inzerce

Záměr insolvenčního správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce insolvenčního správce www.ak-luzova.cz, dále na webovém portálu www.bezreality.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který předloží insolvenčnímu správci nejvýhodnější nabídku ze všech došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na účet majetkové podstaty č.2109862519/2700

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat, případně osobně doručit kanceláře insolvenčního správce, v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • určení výše nabízené kupní ceny za majetek dlužníka v minimální výši 3.900.000,-Kč, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána úředně ověřeným podpisem osobou oprávněnou jednat za zájemce, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
  • prohlášení, že zájemce zaplatí daň z nabytí
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje. Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon).

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv náklady s podáním nabídky ani nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s paní Martinou Královou na telefonním čísle 777 302 320

Nemovitost dum1 dum