Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Petra Koňaříková – prodej majetku

IČO: 43017223
bytem Sokolovská 14/324, Praha 9
se sídlem podnikání Kochánky 206
datum prohlášení konkursu 29.1.2014, pod spis. zn. MSPH 90 INS 9622/2013

Insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, IČO: 43017223, bytem Sokolovská 14/324, Praha 9, místem podnikání Kochánky 206 nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 13.1.2014. V předmětném soupise je sepsán nemovitý majetek dlužnice:

Předmět prodeje

  • pozemek parc. č. st. 319 o výměře 131 m² – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 206
  • pozemek parc. č. 1391/31 o výměře 772 m² – orná půda

to vše v katastrálním území 667731 Kochánky, okres CZ0207 Mladá Boleslav, obec 536067 Kochánky, zapsané na LV č. 501 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.9.2014 předloží insolvenčnímu správci či zprostředkovateli prodeje Martině Nuslové nejvýhodnější nabídku ze všech došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem. Zájemce musí prokázat schopnost uhradit nabízenou kupní cenu, a proto musí nejpozději do 30.9.2014 doručit na účet majetkové podstaty č.ú. 2109862519/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vratnou kauci ve výši 100.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.9.2014, případně osobně doručit do 30.9.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, Dušní 22, 110 00 Praha 1, popř. předat osobně do 30.9.2014 do 14:00 hod. Martině Nuslové.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • určení výše nabízené kupní ceny za majetek dlužníka v minimální výši 3.900.000,-Kč, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • prohlášení o souhlasu zájemce s nakládáním vratné kauce dle níže specifikovaných podmínek tedy včetně oprávněnosti insolvenčního správce k započtení vratné kauce na smluvní pokutu, neboť zájemce musí prokázat schopnost uhradit nabízenou kupní cenu, a proto musí nejpozději do 30.9.2014 doručit na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 2109862519/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vratnou kauci ve výši 100.000,- Kč;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána úředně ověřeným podpisem osobou oprávněnou jednat za zájemce, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje. Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon).

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Pravidla pro nakládání s vratnou kaucí:

Zájemce první v pořadí

Zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude kauce započítána do nabídnuté kupní ceny. Pokud zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, neuzavře kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem a nezaplatí zbývající část kupní ceny na základě výzvy insolvenčního správce k doplacení nabídnuté kupní ceny, je povinen zaplatit insolvenčnímu správci smluvní pokutu z vratné kauce, tj. ve výši 100.000,- Kč. Insolvenční správce je oprávněn provést zápočet nároku na smluvní pokutu proti nároku tohoto zájemce na vrácení zaplacené kauce.

Zájemce druhý v pořadí

Zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější, bude kauce vrácena formou bankovního převodu na účet, ze kterého byla insolvenčnímu správci poukázána, a to nejpozději do 5ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem se zájemcem prvním v pořadí. V případě neuzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem se zájemcem prvním v pořadí, vyzve insolvenční správce zájemce druhého v pořadí k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a zaplacení zbývající části kupní ceny. V případě neuzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a neuhrazení zbývající kupní ceny je zájemce druhý v pořadí povinen zaplatit insolvenčnímu správci smluvní pokutu z vratné kauce, tj. ve výši 100.000,-Kč. Insolvenční správce je oprávněn provést zápočet nároku na smluvní pokutu proti nároku tohoto zájemce na vrácení zaplacené kauce.

Nevybraní zájemci

Zájemcům, jejichž nabídka nebude vybrána, bude kauce vrácena formou bankovního převodu na účet, ze kterého byla insolvenčnímu správci poukázána, a to nejpozději do 5ti dnů ode dne, kdy byl zájemce insolvenčním správcem informován o neúspěchu své nabídky.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv náklady s podáním nabídky ani nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s paní Martinou Nuslovou na telefonním čísle 725256799, každé pondělí a čtvrtek od 17:30 – 20:00 hodin.