Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Prodej majetku dlužníků Ing. Milan Kouba

JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků: Ing. Milan Kouba, nar. 05.05.1956, bytem Jetřichovická 199, 257 91 Sedlec - Prčice, a Mgr. Vlasta Koubová, nar. 02.11.1956, bytem Na Červeném Hrádku 1215, 264 01 Sedlčany, tímto vyhlašuje výběrové řízení na prodej majetku dlužníka zapsaného v Soupisu majetkové podstaty ze dne 21.4.2021 specifikovaného níže.

__________________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA PRODEJ MAJETKU DLUŽNÍKŮ ING. MILAN KOUBA A MGR. VLASTA KOUBOVÁ

 

 

Na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 26561/2020-A-9 ze dne 27.1.2021, byla JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníků Ing. Milan Kouba, nar. 05.05.1956, bytem Jetřichovická 199, 257 91 Sedlec - Prčice, a Mgr. Vlasta Koubová, nar. 02.11.1956, bytem Na Červeném Hrádku 1215, 264 01 Sedlčany, ustanovena insolvenčním správcem dlužníků.

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 72 INS 26561/2020-B-8 ze dne 7.5.2021 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Na základě shora uvedeného vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku dlužníků:

 

  • Akcie - Zemědělská společnost Kosova Hora a.s.

Výpis z knihy akcionářů: akcie na jméno – Koubová Vlasta Mgr.

 

 

 nom. hodnota    ​​ ​​ ​​​​ počet kusů  číslo akcií

 

   ​​ 10 000  12   ​​ ​​ ​​​​ Bb001859-Bb001866, Cb001762-Cb001765

    ​​ ​​​​ 1 000   ​​ 3   ​​ ​​ ​​​​ a02509-a02511, ​​ 

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.6.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníků č. 207567813/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníků bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, na portálu www.burzaspravcu.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.6.2021 případně osobně doručit do 10.6.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na koupi akcií dlužníků Ing. Milan Kouba a Mgr. Vlasta Koubová, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Ing. Milan Kouba a Mgr. Vlasta Koubová, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru akcií;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim účastí ve výběrovém řízení vznikla.

 

 

V Praze dne 18.5.2021

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce dlužníků