Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Radek Čáni

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Radek Čáni, r.č. 700604/1768, bytem Dvořákova 467, 344 01 Plzeň

a

Michaela Čániová, r.č.735127/1763, bytem Dvořákova 467, 344 01

datum zjištění úpadku a povolení oddlužení dlužníků 24.5.2017, pod spis. zn. KSPL 20 INS 26468/2016

 

 

Insolvenční správce dlužníků Radek Čáni, r.č. 700604/1768, bytem Dvořákova 467, 344 01 Plzeň a Michaela Čániová, r.č.735127/1763, bytem Dvořákova 467, 344 01, nabízí k prodeji níže specifikované nemovité věci dlužníků zapsané v soupise majetkové podstaty ze dne 21.8.2017:

 • pozemek parc.č. st.3057, jehož součástí je stavba Bezděkovské Předměstí č.e. 256 a pozemek parc.č. 2689/36 vše v k.ú. Domažlice, obec Domažlice, zapsáno na LV 4554, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.8.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

 • minimální nabídková cena ve výši 350.000,- Kč

 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2114560988/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz; na webovém portále www.asis.cz, na webové stránce www.hyperinzerce.cz a dále na webovém portále insolvenčního soudu, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek. Dále bude inzerce zveřejněna na MÚ Domažlice.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.8.2019, případně osobně doručit do 15.8.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nemovitých věcí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Radek Čáni a Michaela Čániová, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovité věci dlužníka,

 • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 350.000,- Kč

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

Informace:

Obvyklá cena nemovitých věcí byla znaleckým posudkem stanovena na 360.000,- Kč.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí telefonické domluvě na čísle 773 916 275.

 

 

 

 

V Praze dne 4.6.2019

​​ 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz