Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Romana Pudilová

nar. 21.11.1973
bytem Václavkova 758
293 01 Mladá Boleslav
datum prohlášení konkursu 19.3.2014, pod spis. zn. KSPH 65 INS 654/2014

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 65 INS 654/2014-B-13 ze dne 11.8.2014, nabízí insolvenční správce dlužníka Romany Pudilové, nar. 21.11.1973, bytem Václavkova 758, Mladá Boleslav k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 11.4.2014:

Předmět prodeje

Nemovitý majetek

Katastrální území 696293 Mladá Boleslav, okres CZ0207 Mladá Boleslav, obec 53541 Mladá Boleslav, LV 6667

Č. jednotky Způsob využití Výměra (m2)   Podíl na společných částech domu a pozemku
758/3 byt     531/12438
Budova Mladá Boleslav II, č.p. 758, 759, 760, byt. dům (LV 4208) na parcele St. 2486/1, St. 2487/1, St. 2488
St.2486/1 zastavěná plocha a nádvoří 147 m2
St.2487/1 zastavěná plocha a nádvoří 144 m2
St.2488 zastavěná plocha a nádvoří 147 m2
Zástavní právo smluvní
pohledávka ve výši 660.000,- Kč s příslušenstvím (meziúvěr) a budoucí pohledávky do výše 429.000,- Kč (úvěr)
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Praha 10 – Strašnice
Jednotka: 758/3
V-540/2008-207

Movitý majetek

poř. číslo Movité věci ks Rok Oceněno v Kč
1 Mikrovlnná trouba – Sencor 1 2005 150,-
2 Lednice – AMICA 1 2002 500,-
3 Kuchyňská linka 1 2007 1000,-
4 Stůl + 2 židle 1 2002 200,-
5 DVD přehrávač 1 2000 200,-
6 TV – MASCOM 1 2002 300,-
7 PC+monitor+klávesnice – Optilex 1 2000 400,-
8 Šatní skříň 1 1998 100,-
9 Válenda 1 1998 100,-
10 Mobil – Sony 1 2004 100,-

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.9.2014 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na běžný účet insolvenčního správce č. 2110059424/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
 • nemovitý majetek a movitý majetek se prodává jako soubor majetku.
 • minimální cena za nemovitý majetek je stanovena na 1.300.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.9.2014, případně osobně doručit do 30.9.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru nemovitého a movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Romany Pudilové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý a movitý majetek dlužníka, přičemž kupní cena musí být rozdělena tak, aby bylo patrné, kolik zájemce nabízí za nemovitý majetek a kolik za movitý majetek;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.

Ostatní informace:

Bytová jednotka o velikosti 2+1, č.p. 758/3 se nachází ve druhém NP bytového domu č.p. 758/3 postaveném na pozemku parc. č. St. 2486/1, St. 2487/1 a St. 2488 k.ú. Mladá Boleslav, ulice Václavkova 758, Mladá Boleslav. Objekt je napojen na vodu, kanalizaci, elektro a plyn. Dispozičně byt obsahuje dva pokoje, kuchyň, spíž, chodbu, koupelnu a WC. V kuchyni je elektroinstalace standartní, okna plastová, kuchyň je vybavená kuchyňskou linkou. Koupelna je s vanou a umyvadlem pro studenou a teplou vodu. K bytu náleží též sklep.