Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Rudolf Vávra

trvale bytem Bohumila Slámy 25
331 01 Plasy
IČ: 66381452
datum prohlášení konkursu 10.12.2014, pod spis. zn. KSPL 56 INS 21471/2014

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 56 INS 21471/2014-B-22 ze dne 15.8.2016, nabízí insolvenční správce dlužníka Rudolfa Vávry, ŘČ: 651124/0065, trvale bytem Bohumila Slámy 25, 331 01 Plasy, IČ: 66381452 k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty č. III ze dne 1.8.2016, v části I. Movitý majetek:

Předmět prodeje

Movitý majetek VIN Oceněno Poznámka
Osobní automobil VW GOLF 1,4, 55 kW, hatchback, 5dv., RZ 6P47012, benzín, černá barva, manuální převodovka WVWZZZ1JZYW471567 35.000,- Kč Není centrální zamykání, pravý zámek dveří nefunguje, klimatizace nefunguje, těžké řazení stupňů 2,3,4,

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 23.9.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2111224014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 23.9.2016, případně osobně doručit do 23.9.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení automobilu VW GOLF, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Rudolfa Vávry, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140. Vozidlo je zaparkované v Praze na hlídaném parkovišti.