Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

SEMOS a.s.

se sídlem Praha 4, Kyslíkova 1984/4, IČ 49240021
společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1947
konkurs prohlášen Městským soudem v Praze pod č.j. 97 K 33/2003 dne 30.3.2005

Předmět prodeje

Správce konkursní podstaty společnosti SEMOS a.s. nabízí k prodeji níže specifikované nemovitosti úpadce zapsané v aktualizaci soupisu konkursní podstaty úpadce ze dne 13.9.2011:

 1. Průmyslový objekt bez čp./če., výroba, na pozemku parcel.číslo 3835/2
 2. Průmyslový objekt bez čp./če., výroba, na pozemku parcel.číslo 3835/31
 3. Průmyslový objekt bez čp./če., výroba, na pozemku parcel.číslo 3835/32
 4. pozemek parc. č. 3835/2, o výměře 540 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 5. pozemek parc. č. 3835/31, o výměře 1172 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 6. pozemek parc. č. 3835/32, o výměře 570 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 7. pozemek parc. č. 3835/85, o výměře 1912 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 8. pozemek parc. č. 3835/99, o výměře 3166 m2, zastavěná plocha a nádvoří

kde nemovitosti uvedené pod písm. a) až h) jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2362 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Modřany, a to se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvími s nimi souvisejícími.

Zástupce věřitelů úpadce SEMOS a.s., návrh správce o prodeji tohoto majetku odsouhlasil. Prodej majetku bude dále uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. 97 K 33/2003-1178 ze dne 8.3.2013

Podmínky prodeje:

 • smlouva o prodeji majetku bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.5.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za nemovitosti v plné výši bude zaplacena před nebo při podpisu kupní smlouvy

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na koupi nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.5.2013, případně osobně doručit do 15.5.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na odkoupení nemovitostí úpadce SEMOS a.s., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce SEMOS a.s., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za soubor nemovitostí, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané správcem konkursní podstaty;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
 • daň z převodu nemovitostí a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede správce konkursní podstaty vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2105626519/2700.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít kupní smlouvu. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci konkursní podstaty uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140