Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Silvestr Žitník

bytem Na Hrázi 1128
342 01 Sušice
IČ: 43321623
datum prohlášení konkursu 23.3.2015, pod spis. zn. KSPL 65 INS 1006/2015

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 65 INS 1006/2015-B-15 ze dne 18.5.2016, nabízí insolvenční správce dlužníka Silvestra Žitníka, bytem 342 01 Sušice, Na Hrázi 1128, IČ: 43321623 k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 15.5.2015, v části III. Hmotný majetek – automobily:

Předmět prodeje

poř. číslo Automobil Rok výroby Oceněno v Kč
1 Mitsubishi Outlander – RZ 3P7 4673 – VIN: JMBXJCW8W8Z409347 2008 180.000,-
2 Hyundai Getz, RZ 3P12648, VIN: KMHBT51GP7U659993 2008 70.000,-

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 22.7.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2111545280/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 22.7.2016, případně osobně doručit do 22.7.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku – automobilu, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Silvestra Žitníka, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Žitníkem na tel. 602 418 130. Vozidla jsou zaparkované na adrese Na Hrázi 1128, Sušice.