Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Soňa Rothová

RČ: 765331/2238, IČ 73708224, Raisova 77/4, 357 09, Habartov, nabízí k prodeji ideální 1/3 pozemku parc. č. 639/3 – orná půda o výměře 2309 m2, zaps. na LV 1988 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, okres Sokolov, k.ú. Habartov. Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Soňa Rothová, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Jedná se o pozemek dle výpisu z KN vedený jako trvalý travní porost, ale podle schváleného a platného územního plánu je pozemek určen k zastavění bydlením venkovského typu. Jedná se o plně zasíťovaný pozemek, který umožňuje po získání souhlasu s výstavbou objektu zahájení vlastní stavby, a nejsou již nutné žádné podmiňující investice do infrastruktury. Pozemek není oplocen ani obdělán, má rovinatý až mírně svažitý terén. Pozemek je situován v jihovýchodní části původní zástavby města, přístupný je z hlavní veřejné komunikace. Vlastnické právo 2/3 podílu má Duspivová Terézia.