Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o.

IČO 25290665

sídlem Komenského 371/46, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 13369

datum prohlášení konkursu 31.5.2021

 

 

Insolvenční správce dlužníka Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o., IČO 25290665, sídlem Komenského 371/46, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí nabízí k prodeji níže uvedený movitý majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 23.8.2021:

Předmět prodeje:

 

  • MOVITÝ MAJETEK SPECIFIKOVANÝ V PŘÍLOZE

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 11.10.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny za majetek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207568015/2700, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

  • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

  • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat movitý majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, dále na www.burzasprávců.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 11.10.2021, případně osobně doručit do 11.10.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení movitého majetku na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

  • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207568015/2700.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu k prodávanému majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

 

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

V Praze dne 16.9.2021

 

 

 

Stáhnout MOVITÝ MAJETEK