Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Taweko, spol. s r.o.

se sídlem Na Florenci 1686/9, Praha 1, IČ 14704072
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172876
datum prohlášení konkursu 16.1.2012

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Taweko, spol. s r.o. nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v soupisu majetkové podstaty č. III ze dne 3.12.2012 a specifikované níže, a to jako celý soubor pohledávek.

Věřitelský výbor dlužníka s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníka souhlasil

.

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. MSPH 93 INS 15038/2011-B-53 ze dne 23.1.2013.

Předmět prodeje

Pohledávka ve výši 18.837,70 EUR

 • za Thomasem Leonhardtem
 • nar. 23.12. 1972
 • bytem Odrava 3, okres Cheb

Pohledávka ve výši 15.780,- Kč

 • za Pavlem Pernicou
 • IČ 74607804
 • místem podnikání Zlín, Padělky II 3957, 760 01

Pohledávka ve výši 10.500,- Kč

 • za Antonínem Peškem
 • IČ 66639344
 • místem podnikání Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 28.2.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 28.2.2013 případně osobně doručit do 28.2.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávek dlužníka Taweko, spol. s r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Taweko, spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení souboru pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolventním správcem;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2106985038/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, může být bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že některé pohledávky nejsou dostatečně zdokladované a správce tedy neručí za to, že pohledávky jsou vymahatelné a že na základě předaných listin postupník unese důkazní břemeno v případném soudním sporu.