Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Taweko, spol. s r.o.

se sídlem Na Florenci 1686/9, Praha 1, IČ 14704072
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172876 datum prohlášení konkursu 16.1.2012

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Taweko, spol. s r.o. nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 19.1.2012, a to níže specifikované nemovitosti. Věřitelský výbor dlužníka návrh insolvenčního správce o prodeji předmětných nemovitostí projednal a odsouhlasil za minimální cenu ve výši 17.650.000,- Kč.

Předmět prodeje

Nemovitosti

Katastrální území 695556 Mírová, okres CZ0412 Karlovy Vary, obec 537934 Mírová, LV 220 – Podíl 1/2

Poř.č. Parcela č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 112/16 740 ostatní plocha ostatní komunikace

Katastrální území 695556 Mírová, okres CZ0412 Karlovy Vary, obec 537934 Mírová, LV 213 – Celé vlastnictví

Poř.č. Parcela č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Zástavní právo smluvní
2 112/8 66 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
3 112/15 21182 ostatní plocha manipulační plocha Česká spořitelna, a.s.
4 129/2 4169 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
5 129/5 242 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
6 129/6 66 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.

Podmínky prodeje:

  • a) kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvýhodnější nabídku; s minimální cenou ve výši 17.650.000,- Kč.
  • b) úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení předmětných nemovitostí mohou zájemci zaslat, případně osobně doručit v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitostí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Taweko, spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů od doručení provede insolvenční správce vyhodnocení nabídky. Zájemce, který předloží nabídku splňující výše uvedené podmínky, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván další zájemce.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Důležité informace:

Na pozemcích se nachází válcová zkušebna brzd spolu s technologií čerpací stanice. Majitelem je spol. UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492. V případě zájmu o tento majetek, je nutné kontaktovat právního zástupce vlastníka Mgr. Hanu Vincourkovou, Družstevní 227, 273 05 Svinařov, tel. 812871076.

Ostatní informace:

Na vyžádání insolvenční správce zašle na email LV nemovitostí a dále zájemcům poskytne základní informace.