Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

TEVISTYR, spol. s.r.o.

IČ 25638807, se sídlem Štefánikova 719, Kralupy nad Vltavou
datum prohlášení konkursu 31.1.2013, pod spis. zn. KSPH 42 INS 26215/2012

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka TEVISTYR, spol. s.r.o. nabízí k úplatnému postoupení pohledávku dlužníka zapsanou v soupisu majetkové podstaty č. III ze dne 8.8.2013 a specifikovanou níže.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávky dlužníka souhlasil.

Prodej předmětné pohledávky bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPH 42 INS 26215/2012-B-18.

Předmět prodeje

  • Pohledávka ve výši 58.000,- Kč
  • za panem Petrem Čonkou
  • bytem Malé Číčovice 83, 252 68 Středokluky

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.10.2014 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.10.2014 případně osobně doručit do 31.10.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníka TEVISTYR, spol. s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka TEVISTYR, spol. s.r.o. Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

Ostatní informace:

Dokumenty k nabízené pohledávce si zájemci mohou prohlédnout po předchozím telefonickém objednání v advokátní kanceláři, Dušní 22, Praha 1.