Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

TEVISTYR, spol. s r.o.

IČ 25638807,
se sídlem Štefánikova 719,Kralupy nad Vltavou
datum prohlášení konkursu 31.1.2013, pod spis. zn. KSPH 42 INS 26215/2012

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 42 INS 26215/2012-B-11 ze dne 25.6.2013, nabízí insolvenční správce dlužníka TEVISTYR, spol. s r.o., k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty č. I. ze dne 13.3.2013:

Předmět prodeje

Hmotný majetek
Poř. číslo Název materiálu Množství v ks Cena za jednotku ks
1 mobilní garáž 1 40.000,-
2 mobilní pracovní buňka 2×5 m 1 2.000,-
3 stavební kolečko 2 200,-
4 paletový vozík 2 800,-
5 svářecí PB láhve + vozík 3 100,-
6 rudl na sudy 1 500,-
7 elektrický vysokozdvižný vozík 1 10.000,-
8 přívěsný vozík za auto 1 1.000,-
9 stavební míchačka 2 200,-
10 svářecí trafo Einhell 1 200,-
11 štafle malířské 2 100,-
12 kovové schůdky 2 100,-
13 stojanová elektrická vrtačka EINHELL TB 13/5 1 500,-
14 elektrická stolní bruska 2 400,-
15 zakrývací plachta 2 50,-
16 stojanová pásová pila – Universal 35-12 1 200,-
17 kovové odkládací regály 10 50,-
18 dřevěné odkládací regály 3 40,-
19 průmyslový vysavač 1 1.000,-
20 průmyslový kartáč podlah PČS 01/300 1 500,-
21 převozní stojan na sklo – kovový 1 200,-
22 pracovní stoly 3 50,-
23 pracovní stojany 6 50,-
24 klempířské stroje – nůžky pákové AHS Scheibal 1 500,-
25 kanistr plechový 4
26 hasící přístroje 3 20,-
27 pracovní světla halogen 5 20,-
28 sekačka motorová 1 100,-
29 motorová stáčečka 1 800,-
30 motorová ohybačka 1 4.000,-
31 soubor pracovního nářadí 10 300,-

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 14.7.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2108625271/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 14.7.2013, případně osobně doručit do 14.7.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka TEVISTYR, spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.