Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Tomáš Januš

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

Tomáš Januš, narozený dne 14.12.1980, bytem Osecká 1293/64, 419 01 Duchcov

datum zjištění úpadku a povolení oddlužení 18.4.2017, pod spis. zn. KSUL 69 INS 1887/2017

 

Insolvenční správce dlužníka: Tomáš Januš, narozený dne 14.12.1980, bytem Osecká 1293/64, 419 01 Duchcov, nabízí k prodeji níže specifikovaný podíl nemovitého majetku dlužníka zapsaný v Aktualizovaném soupise majetkové podstaty ze dne 31.8.2021:

 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 na nemovitých věcech, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2887 a dalších listech vlastnictví, jak je uvedeno níže, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Duchcov, katastrální území Duchcov, a to:

 • jednotka č. 1273/2 (byt), situovaná v budově Duchcov, č.p. 1272, 1273 zapsané na LV č. 2873, postavené na pozemku parc. č. 1562 zapsaném na listu vlastnictví č. 2873,

  • spoluvlastnický podíl ve výši 582/12327 na společných částech bytového domu Duchcov, č.p. 1272, 1273, zapsaného na LV č. 2873 postaveného na pozemku parc. č. 1562 zapsaném na listu vlastnictví č. 2873,

  • spoluvlastnický podíl ve výši 582/12327 na pozemku parc. č. 1562, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 412 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 2873

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.3.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2114438712/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz; na webovém portále www.burzaspravcu.cz, na webovém portále www.asis.cz, a dále na webovém portále insolvenčního soudu, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.3.2022 případně osobně doručit do 15.3.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení podílu nemovitých věcí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Tomáše Januše, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za podíl nemovitých věcí dlužníka;

 • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 164.000,- Kč;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a
  e-mailová adresa);

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

 • poplatky a daně související s nabytím majetku hradí kupující.

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

 

 

 

V Praze dne 7.2.2022

 

​​ 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz