Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Tomáš Orčík

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

 

po zůstaviteli Tomášovi Orčíkovi, r.č. 810101/0049, místo trvalého pobytu Praha 1 – Nové Město, Opatovická 163/11, zemřelém dne 17.10.2014

 

Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 37D 295/2014-370 ze dne 1.2.2018, nabízí likvidační správce k prodeji níže specifikovaný majetek zůstavitele:

 

  • 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, č. 011-020, spol. Nutrition for Diet, a.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 12000, IČO 24210919

 

Podmínky prodeje:

  • Smlouva o koupi akcií bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.8.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o koupi akcií nebo na účet č. 6015-1821011/0710, variabilní symbol: 7537029514, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidačním správcem.

 

Inzerce:

Záměr likvidačního správce prodat majetek po zůstaviteli bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz a na webovém portálu www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení akcií mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.8.2018, případně osobně doručit do 10.8.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení akcií, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidační správce zemř. Tomáše Orčíka, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za soubor majetku, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidační správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidačního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidačnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji akcií. Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidačnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji akcií eventuelně vznikla.

 

Informace:

Společností B.S.O. spol. s.r.o. stanoven odhad ceny ze dne 8.9.2017 na 650.000,- Kč.

 

 

V Praze dne 11.7.2018

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidační správce