Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

TRANS EVROPA ŠLECHTA s.r.o. v likvidaci

IČ 26407451 Oderská 333, 196 00 Praha 9 Čakovice datum prohlášení konkursu 6.9.2012, pod spis. zn. MSPH 96 INS 1601/2012

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 96 INS 1601/2012-B-22 ze dne 23.4.2013, nabízí insolvenční správce dlužníka TRANS EVROPA ŠLECHTA s.r.o. v likvidaci, IČ 26407451, Oderská 333, 196 00 Praha 9 Čakovice, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 5.11.2012:

Předmět prodeje

Hmotný majetek

  • nákladní návěs valníkový, reg. zn. 1K92845, typ: KRONE SDP 27, r.v. 2001

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 23.5.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2108168664/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 23.5.2013, případně osobně doručit do 23.5.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku – návěsu, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka TRANS EVROPA ŠLECHTA s.r.o. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s paní Šlechtovou na tel. 602 160 733

Naves