Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o. v likvidaci

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o. v likvidaci

IČO: 25798413, se sídlem č.p. 147, 277 07 Vraňany

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 1181/2021- 5 ze dne 15.2.2022 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

 

 

Likvidátor společnosti TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o., sídlem Vraňany 147, 277 07 Vraňany, IČO 257 98 41 nabízí k prodeji níže specifikované nemovité věci:

 • stavba bez čp/če na parcele St. 184/2, způsob využití: výroba, v k.ú. 785253 Vraňany, obec 535303 Vraňany, Okres: CZ0206 Mělník, zapsané na LV 631

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.3.2024 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 225660296/0600, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem.

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat majetek bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz ​​ a dále na webovém portálu www.asis.cz a www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.3.2024, případně osobně doručit do 15.3.2024 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané likvidátorem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z případných uzavřených nájemních smluv;

 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Likvidátor dále upozorňuje zájemce, že stavba, která je předmětem prodeje je postavena na cizím pozemku. Předmětem prodeje je pouze stavba.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Urbanem na tel.
606 225 045.

 

Informace:

Znaleckým posudkem č. 424-2023 ze dne 20.06.2023 je hodnota nemovitosti stanovena tržní cenou na 5.250.000,- Kč.

 

 

 

V Praze dne 2.2.2024

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor