Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Věra Červeňáková

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Věra Červeňáková, nar. 21.9.1954, bytem Mnichovická 120, 280 02 Kolín

 

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 71 INS 30579/2013-B-31 ze dne 14.12.2017 28.4.2015, nabízí insolvenční správce dlužníka: Věra Červeňáková, nar. 21.9.1954, bytem Mnichovická 120, 280 02 Kolín, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka:

 

 • id. 5/12 spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 492, jehož součástí je budova č.p. 120, k.ú. a obec Kolín

 

 

Informace:

Jedná se o zděný dům, přízemní, nepodsklepený, volně stojící obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Dispozičně je dům členěn na verandu, dvě chodby, koupelna, kuchyň, spíž, dvě ložnice a WC.

Vlevo u domu je další přístavba, která zahrnuje kuchyň, sprchový kout, WC a dřevěné schody do podkroví, které zatím není uzpůsobeno pro bydlení.

Na základě znaleckého posudku č. 7231-80/2015 ze dne 16.4.2015 byla celá nemovitost oceněna na obvyklou cenu ve výši 1.100.000,-Kč.

 

 

​​ Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 28.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 • minimální kupní cena nebyla stanovena.

 • kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

 

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, www.asis.cz, v insolvenčním rejstříku, popř. dalším způsobem, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 28.3.2018, případně osobně doručit do 28.3.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení majetku paní Červeňákové, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Věry Červeňákové, Dušní 866/22, 110 00 Praha 1.

 

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka;

 • závazek zájemce, že bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a hradí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva a výmazem omezení;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, právnické osoby přiloží elektronický výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tzv. úhrnkem, jak stojí a leží;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí v plné výši uhrazena před podpisem či při podpisu kupní smlouvy;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti.

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 15 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv náklady spojené s podáním nabídky a nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě, telefonní kontakt na požádání u insolvenčního správce.

 

 

V Praze dne 23.2.2018

​​ 

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář ​​ JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz