Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Lubomír Vodička

Lubomír Vodička, IČO: 61155667, nar. 29.8.1965
Ivana Vodičková IČO: 64408604, nar. 26.10.1966
Oba bytem 346 01 Horšovský Týn, U Střelnice 246

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j.: KSPL 65 INS 8898/2015-A-9, ze dne 28.4.2015, nabízí insolvenční správce dlužníků: Lubomír Vodička a Ivana Vodičková, oba bytem U Střelnice 246, Horšovský Týn, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníků:

Předmět prodeje

 • pozemek parc. č. st. 166 o výměře 94m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Butov, č.e. 442, rod. rekreace a
 • pozemek parc. č. 318/5 o výměře 330 m2, ostatní plocha, to vše v k.ú. Butov, obec Stříbro, zapsané na LV č. 571 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Informace:

Jedná se o dřevěnou chatu, částečně podsklepenou, sklep zděný, malá garáž. Střešní konstrukce stavby vychází již z úrovně terénu.

V přízemí chaty je obývací pokoj a kuchyňský kout. V podstřeší je upraven prostor pro spaní, vlez po žebříkovém dřevěném schodišti.

Do chaty je zaveden el. proud 220 V, chata na vlastním pozemku.

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.9.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníků vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
 • minimální kupní cena je stanovena na 410.000,- Kč s tím, že kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.9.2016, případně osobně doručit do 20.9.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku Vodičkovi, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Vodičkových, Dušní 866/22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníků, přičemž kupní cena musí být minimálně ve výši 410.000,-Kč;
 • závazek poptávajícího, že bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a hradí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva a výmazem omezení;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tzv. úhrnkem, jak stojí a leží;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Vodičkou, telefonní kontakt na požádání u insolvenčního správce.