Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Zpracování auditu ERB BANK, A.S.

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení na zpracování auditu účetní závěrky společnosti za rok 2017

__________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA ZPRACOVÁNÍ AUDITU

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ČECHYŇSKÁ 419/14A,

TRNITÁ, 602 00 BRNO,

IČO 284 28 943,

ZA ROK 2017

 

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Z tohoto důvodu vyhlašuje likvidátor výběrové řízení na zpracování auditu společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28428943, za rok 2017.

 

Podmínky:

  • smlouva o provedení auditu účetní závěrky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 19.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech likvidátorovi došlých;

 

Inzerce:

Poptávka likvidátora bude zveřejněna na webových portálech http://www.erbank.cz a dále na https://www.ak-luzova.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na zpracování auditu za rok 2017 mohou zájemci zaslat poštou, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor, Dušní 22, 110 00 Praha 1, či emailem na ak@akluzova.cz, nejpozději do 19.3.2018. Nabídka musí být zřetelně označena: Nabídka na zpracování auditu ERB bank, a.s. v likvidaci za rok 2017.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • přesná výše odměny za provedení auditu v CZK bez DPH; ​​ 

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • návrh smlouvy o provedení auditu účetní závěrky

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 7 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky ve lhůtě do 3 dnů. V případě marného uplynutí lhůty k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o provedení auditu účetní závěrky.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv náklady spojené s podáním nabídky a nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy eventuelně vznikla.

 

 

 

V Praze dne 1.3.2018

 

 

 

ERB bank, a.s., v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová

likvidátor společnosti