Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

A-GLASS Recycling s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

A-GLASS Recycling s.r.o.

IČO 03836371

se sídlem Kostelánská 2128, 686 03 Staré Město

datum prohlášení konkursu 3.9.2019, pod spis. zn. KSBR 29 INS 11056/2017

 

 

Insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., IČO 03836371, sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor pohledávek dlužníka, který je zapsán v soupisu majetkové podstaty ze dne 26.5.2020 v oddílu IV. pohledávky pod pořadovým číslem 1, a to pohledávky o obchodního styku ve výši 2.153.641,43 Kč, jak jsou specifikovány v příloze č. 5 žádosti IS ze dne 11.6.2020 zveřejněné v insolvenčním rejstříku v oddílu B, dokument č. 5:

 

Evidenční číslo pohledávky

IČO

Odběratel

Datum splatnosti

Fakturováno

Zaplaceno celkem

Započteno

Zbývá doplatit

 

 

 

 

 

 

 

 

FV-2017-1-000097

35211831

Žembera Marián

1.7.2017

83144,25

40749,45

 

42394,80

FV-2017-1-000140

25558714

RBR servis, s.r.o.

9.9.2017

365014,70

188130,80

 

176883,90

FV-2017-1-000142

25558714

RBR servis, s.r.o.

10.9.2017

184041,00

 

 

184041,00

FV-2017-1-000144

25558714

RBR servis, s.r.o.

13.9.2017

130873,60

 

 

130873,60

FV-2017-1-000155

25558714

RBR servis, s.r.o.

22.9.2017

81796,00

 

 

81796,00

FV-2017-1-000156

25558714

RBR servis, s.r.o.

4.10.2017

146210,40

 

 

146210,40

FV-2017-1-000162

25558714

RBR servis, s.r.o.

6.10.2017

6824,40

 

 

6824,40

FV-2017-1-000163

25558714

RBR servis, s.r.o.

7.10.2017

86908,30

 

 

86908,30

FV-2017-1-000165

25558714

RBR servis, s.r.o.

8.10.2017

81796,00

 

 

81796,00

FV-2017-1-000167

25558714

RBR servis, s.r.o.

11.10.2017

376261,60

 

 

376261,60

FV-2017-1-000196

18152554

ARCHA s.r.o.

11.10.2017

92565,00

 

 

92565,00

FV-2017-1-000172

25558714

RBR servis, s.r.o.

12.10.2017

97132,80

 

 

97132,80

FV-2017-1-000174

25558714

RBR servis, s.r.o.

13.10.2017

94065,40

 

 

94065,40

FV-2017-1-000184

25558714

RBR servis, s.r.o.

19.10.2017

97132,80

 

 

97132,80

FV-2017-1-000205

18152554

ARCHA s.r.o.

23.10.2017

78408,00

 

 

78408,00

FV-2017-1-000220

18152554

ARCHA s.r.o.

6.11.2017

68607,00

 

 

68607,00

FV-2017-1-000221

18152554

ARCHA s.r.o.

7.11.2017

81675,00

 

 

81675,00

FV-2017-1-000243

18152554

ARCHA s.r.o.

28.11.2017

78408,00

 

 

78408,00

FV-2017-1-000246

18152554

ARCHA s.r.o.

4.12.2017

78408,00

 

 

78408,00

FV-2017-1-000258

18152554

ARCHA s.r.o.

14.12.2017

22627,00

 

 

22627,00

FV-2018-1-000149

50924168

ZIMS Servis s.r.o.

31.7.2018

67912,20

43297,75

 

24614,45

FV-2018-1-000251

 

Fabian Rudziak FAMAR

23.11.2018

26205,12

197,14

 

26007,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

2153641,43

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o postoupení souboru pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.3.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o postoupení souboru pohledávek nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566917/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedené pohledávky dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na serveru www.burzaspravcu.cz, na stránkách www.asis.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru pohledávek mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.3.2021, případně osobně doručit do 25.3.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru pohledávek, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru pohledávek;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o postoupení souboru pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka dokumentů:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávkám prohlédnout po předchozí tel. domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

 

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladovány a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávky jsou vymahatelné a dobytné.

 

 

V Praze dne 26.2.2021

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​