Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat JUDr. Jiřina Lužová, IČO 44686650 se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:
 • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
 • Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci
Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
 • Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 222 327 902 nebo na email ak@akluzova.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Dokument je možné otevřít ve formátu PDF – GDPR – pravní služby


Informace o zpracování osobních údajů v rámci insolvenčních řízení

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat JUDr. Jiřina Lužová, IČO 44686650 se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Proč Vaše údaje zpracováváme

p>Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je plnění právní povinnosti. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účel výkonu činnosti insolvenčního správce a pro zajištění řádného průběhu Vašeho insolvenčního řízení. K tomuto zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vašich poměrech, zejména:
 • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla), zejména pak údaje, které nám  předal insolvenční soud;
 • údaje o Vašich majetkových poměrech, zaměstnání a rodinných poměrech, které nám sdělíte.
Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
 • údaje o Vašem majetku dle veřejných rejstříků (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, evidence cenných papírů, registr vozidel);
 • údaje o Vašem majetku zjištěných na základě zákonné součinnosti dle § 43 a násl. zák. 182/2006 Sb. od dalších subjektů (zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva).

Poskytnutí osobních (a jiných) údajů je zákonným požadavkem a jste nám povinen sdělit na základě ustanovení § 210 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. Důsledkem neposkytnutí údajů může být uložení různých povinností ze strany insolvenčního soudu a v krajním případě může mít i trestněprávní důsledky.

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším insolvenčním řízením, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení a pro řádné vedení insolvenčního spisu. Vaše osobní údaje jsou předávány insolvenčnímu soudu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 222 327 902 nebo na email ak@akluzova.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho insolvenčního řízení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Dokument je možné otevřít ve formátu PDF – GDPR – insolvenční řízení