Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

se sídlem Čkyně, 384 81 Bohumilice 88

IČO 46679987

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 1574

datum prohlášení konkursu 6.11.2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IČO 46679987, se sídlem Bohumilice č.p. 88, 384 81 Čkyně nabízí k prodeji níže uvedený soubor majetku dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty:

 

Předmět prodeje:

 

Poř. č. položky dle soupisu MP:

V. Ostatní majetek

č. 9 - Obchodní podíl ve společnosti SABULOSO s.r.o.

Podrobnosti: 100% podíl ve společnosti SABULOSO s.r.o., IČ: 24193674; se sídlem: č.p. 88, 384 81 Bohumilice

IV. Pohledávky

 

SABULOSO s.r.o., č. faktury P180172 – ve výši 2 236 144,75 Kč,

• SABULOSO s.r.o., č. faktury P180231 – ve výši 1 348 371,48 Kč,

• SABULOSO s.r.o., č. faktury P190048 – ve výši 84 584,70 Kč,

• SABULOSO s.r.o., č. faktury P190183 - ve výši 142 500 Kč,

• SABULOSO s.r.o., č. faktury P202019 – ve výši 190 613 Kč

Podmínky prodeje:

 • smlouva o prodeji souboru majetku bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.3.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • kupní cena za prodej souboru majetku bude rozdělena na a) Obchodní podíl ve společnosti SABULOSO s.r.o. a na b) pohledávky;

 • Jistota. Nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro podání nabídky musí účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 240924819/0300 vedený u ČSOB, a.s., peněžitou jistotu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet insolvenčního správce;

 • Vrácení Jistoty. Pokud bude účastník, který uhradil jistotu na účet insolvenčního správce v souladu s těmito pravidly, vyloučen z výběrového řízení, výběrové řízení bude zrušeno nebo účastníkova nabídka bude odmítnuta, vrátí insolvenční správce uhrazenou jistotu takovému účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala;

 • doplatek kupní ceny za soubor majetku bude proveden bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300, a to na základě výzvy k úhradě doplatku kupní ceny insolvenčního správce;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta:

Pokud Vítěz VŘ neuhradí řádně a včas Doplatek kupní ceny nebo neposkytne nezbytnou součinnost, vyhrazuje si insolvenční správce právo věřitele vyloučit Vítěze VŘ z Výběrového řízení. V takovém případě bude Vítěz VŘ povinen zaplatit insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti (zaplatit Doplatek kupní ceny nebo poskytnout nezbytnou součinnost) smluvní pokutu ve výši rovnající se částce jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku Vítěze VŘ odpovídající jeho právu na vrácení jistoty.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedený soubor majetku bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.3.2022, případně osobně doručit do 31.3.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru majetku AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, přesně vyčíslená
  a musí být zřejmý zájem o uvedený soubor majetku dlužníka;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za soubor majetku musí být bez prodlení doplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce na jednání se zajištěným věřitelem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300.

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu k prodávanému souboru pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávkám prohlédnout po předchozí domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladovány a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávky jsou vymahatelné a dobytné.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

V Praze dne 1.3.2022