Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Alois Vokoun – prodej majetku

Narozen 10.07.1978, bytem Krasavce 12 334 01 Přeštice, datum prohlášení konkursu 7.10.2010, pod spis. zn. KSPL 20 INS 6033/2010

Insolvenční správce dlužníka Aloise Vokouna, nar. 10.07.1978, bytem Krasavce 12, 334 01 Přeštice nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 21.9.2010. V předmětném soupise je sepsán majetek dlužníka, tj. nemovitý a movitý majetek:

Předmět prodeje

Věci nemovité

Katastrální území 629707 Krasavce, okres CZ0324 Plzeň-jih, obec 557684 Dolní Lukavice, LV 1284

Pozemky

Poř.č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 St. 4 706 zastavěná plocha a nádvoří
2 45 140 zahrada

Budovy

Poř.č. čp/če Na parcele č. Způsob využití
3 12 St. 4 Rodinný dům

Věci movité

  • položka č. 1: lednice, 1 ks, stáří 4 roky
  • položka č. 2: postel, 1 ks, stáří 10 let

Podmínky prodeje

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který za nemovitý majetek předloží nabídku alespoň ve výši 690.000,-Kč;
  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který za movité věci předloží nabídku alespoň ve výši 1.500,-Kč
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106395257/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Aloise Vokouna, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o postoupení pohledávek eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140 nebo s paní Vokounovou (Smolíkovou) na tel. 721 735 328.