Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Antonín Olbrich

Pravidla pro podání nabídek
na koupi majetku DLUŽNÍKA

 

Antonín Olbrich
IČO: 681 95 982, sídlem Hoštejn 92, 789 01 Hoštejn.
datum prohlášení úpadku 08.09.2021, pod sp. zn. KSOL 20 INS 14283/2021.

 

Insolvenční správce dlužníka Antonína Olbricha, IČO: 681 95 982, sídlem Hoštejn 92, 789 01 Hoštejn nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 14.03.2022:

 • bytová jednotka č. 92/1, vymezena v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 1468/10000, byt zapsán na listu vlastnictví č. 213, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k jednotce č. 92/7, garáž, vymezené v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 478/10000, garáž zapsána na listu vlastnictví č. 214, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k jednotce č. 92/8, garáž, vymezené v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 913/10000, garáž zapsána na listu vlastnictví č. 214, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,

vše v katastrálním území a obci Hoštejn, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Nemovitý majetek je součástí společného jmění manželů dlužníka a pí. Lenky Obrusníkové, bude zpeněžen jako celek kupní smlouvou, kde bude jako prodávající uveden insolvenční správce dlužníka a pí. Lenka Obrusníková.

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.7.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • minimální nabízená cena je ve výši 1.200.000,- Kč (cena stanovená znaleckým posudkem);

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568146/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, na webových stránkách www.burzaspravcu.cz a dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.7.2022, případně osobně doručit do 25.7.2022 do 14:00 hod.,, v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Antonína Olbricha, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • minimální nabízená cena je ve výši 1.200.000,- Kč (cena stanovená znaleckým posudkem);

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s p. Olbrichem na čísle 735 424 014.
Insolvenční správce sděluje, že dlužník v současné době v bytě bydlí, nicméně je s prodejem seznámen a souhlasí s tím. Nyní si hledá nové bydlení.

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce

 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

V Praze dne 21.6.2022