Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB bank, a.s. v likvidaci

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na soubor majetku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci

_____________________________________________________________________________

 

JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, IČO 446 86 650 (dále jen „Insolvenční správce“), insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943 (dále jen „Dlužník“ nebo „ERB“) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na výběr zájemce, na kterého bude za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci převeden majetek Dlužníka.

 

Tento dokument a všechny jeho přílohy tvoří podmínky Výběrového řízení (dále jen „Podmínky“)

_____________________________________________________________________________

 

 • Předmět výběrového řízení

 

  • Předmětem Výběrového řízení je prodej majetku Dlužníka, jak je popsán v bodu 1.2 těchto Podmínek (dále jen „Předmět prodeje“).

 

  • Předmětem prodeje a předmětem Výběrového řízení je soubor pohledávek Dlužníka, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Podmínek.

 

  • Nestanoví-li Podmínky dále jinak, bude na základě výsledku Výběrového řízení s vítězným účastníkem uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, kterou bude převedeno vlastnické právo k Předmětu prodeje (dále jen „Smlouva“). Vzor Smlouvy tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek.

 

  • Prodej majetkové podstaty v rámci Výběrového řízení je realizován v souladu s ustanovením § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen „Insolvenční zákon“) a zároveň se souhlasem věřitelského výboru Dlužníka.

 

  • Smlouva není smlouvou o prodeji závodu Dlužníka dle § 290 Insolvenčního zákona a předmětem Výběrového řízení není závod Dlužníka ani jeho část.

 • Podmínky účasti ve Výběrovém řízení

 

  • Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné, které splňují všechny následující podmínky po celou dobu trvání Výběrového řízení (každý takový účastník bude dále označován jako „Účastník“):

 • Vůči majetku Účastníka nebyl dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, prohlášen konkurs, ani s ním nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku Účastníka;

 • Účastník není v úpadku, ani s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení podle Insolvenčního zákona, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, ani ve vztahu k Účastníkovi nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;

 • Účastník, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;

 • Účastník ani žádná jiná osoba ve vztahu k Účastníkovi definovaném v § 295 Insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 Insolvenčního zákona;

 • Účastník není a v minulosti nebyl ve vztahu k Dlužníku osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992, o bankách;

 • S Účastníkem není vedeno exekuční řízení jako s povinným.

 

 • Nahlížení

 

  • Účastníkovi bude umožněno v rámci nahlížení získat informace o Předmětu prodeje, a to v Praze v advokátní kanceláři Sodomka&Souček advokátní kancelář s.r.o. na adrese: ​​ Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana v období od 30.11.2022 do 22.12.2022 a od ​​ 2.1.2023 do 28.2.2023, přičemž přesný čas nahlížení bude určen po předchozí domluvě s Účastníkem na telefonním čísle či emailu uvedeným v čl. 9.2 těchto Podmínek. Za umožnění nahlížení v délce trvání jednoho nahlížení maximálně 90 minut je účastník povinen zaplatit k rukám Insolvenčního správce úplatu ve výši 6.050,-Kč včetně DPH, když Účastník může nahlížet po úhradě úplaty i opakovaně. Insolvenční správce povede seznam o uskutečněném nahlížení s Účastníky.

 

 • Nabídky

 

  • Doručení podepsaných Podmínek. Společně s Nabídkou musí být Insolvenčnímu správci doručeno jedno (1) vyhotovení těchto Podmínek podepsaných Účastníkem. Tímto Účastník potvrdí seznámení se s Podmínkami a jejich plnou akceptaci. V případě nepředložení podepsaných Podmínek nebude Nabídka účastníka zařazena do Výběrového řízení.

  • Lhůta pro předložení nabídek. Účastník, který bude mít zájem o nabytí Předmětu prodeje, předloží závaznou nabídku Insolvenčnímu správci (dále pouze „Nabídka“) ve lhůtě do 15.3.2023 včetně, do 15:00 hod. (dále jen „Poslední den pro podání Nabídky“). Poslední den pro podání nabídky se může posunout podle odstavce 6.3 níže. Nabídka musí být doručena Insolvenčnímu správci v Poslední den pro podání Nabídky, nikoliv pouze podána u provozovatele poštovních služeb.

 

  • Obsah Nabídky. Nabídka musí obsahovat:

 

 • jednoznačnou a přesnou identifikaci Účastníka včetně závazných kontaktních údajů (kontaktní osoba, adresa pro doručování v České republice, telefonický kontakt a emailová adresa);

 

 • Účastník v Nabídce čestně prohlásí, že disponuje finančními prostředky na zaplacení kupní ceny a splňuje podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle článku 2 (Podmínky účasti ve Výběrovém řízení) výše;

 

 • K Nabídce musí být přiloženy 3 (tři) Účastníkem konečná znění Smlouvy s uvedením kupní ceny v Kč (CZK) podepsané Účastníkem nebo osobou (resp. osobami) oprávněnou jednat za Účastníka (pokud je účastník právnickou osobou). Tyto návrhy jsou neodvolatelným návrhem Insolvenčnímu správci k uzavření Smlouvy;

 

 • Nabídka i všechny dokumenty k ní přiložené musí být podepsány; v předmětných listinách nesmí být škrtáno nebo prováděn jiný zásah, který by mohl zpochybňovat znění Nabídky;

 

 • originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka a seznam osob oprávněných právně jednat za Účastníka, pokud je Účastník právnickou osobou. Právní subjektivita může být prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob výpisem z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni doručení Nabídky starší než dva (2) měsíce.

 

Nabídka bude podána ve formě, která je jako Příloha č. 3 připojena k těmto Podmínkám.

 

  • Doručení Nabídky. Účastník je povinen doručit na adresu Insolvenčního správce Nabídku v jednom originálním vyhotovení včetně požadovaného množství originálních vyhotovení Smlouvy v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce. Jméno a adresa Účastníka budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto označením bude připojen text „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ERB – POHLEDÁVKY – NABÍDKA“. Obálka obsahující Nabídku musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Účastníka tak, aby byla chráněna proti jakémukoli neoprávněnému nakládání.

 

  • Jistota. Nejpozději v den předcházející Poslednímu dni pro podání Nabídky musí Účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty Dlužníka č.ú. 277189432/0300, IBAN: CZ21 0300 0000 0002 7718 9432, SWIFT ​​ CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní banky, a.s., peněžitou jistotu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet Insolvenčního správce.

 

  • Vrácení Jistoty. Pokud bude Účastník, který uhradil Jistotu na účet Insolvenčního správce v souladu s těmito Podmínkami, vyloučen z Výběrového řízení, Výběrové řízení bude zrušeno nebo Účastníkova Nabídka bude odmítnuta, vrátí Insolvenční správce uhrazenou Jistotu takovému Účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala.

 

  • Otevírání Nabídek. Insolvenční správce otevře všechny doručené Nabídky po uplynutí termínu pro doručení Nabídek, a to na jednání věřitelského výboru konaném do 10 dnů od Posledního dne pro podání Nabídky (dále jen „Den otevření Nabídek“) a přezkoumá, zda byly splněny obsahové a formální náležitosti týkající se podání Nabídky stanovené v těchto Podmínkách.

  • Závazná Nabídka. Účastník bude vázán svou Nabídkou, pokud byla učiněna, až do doby, kdy bude uzavřena Smlouva, pokud nebude dříve odmítnuta či odvolána v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Podmínek, nebo nebude Výběrové řízení zrušeno.

 

  • Posouzení a Hodnocení Nabídek. Nabídky, které budou splňovat veškeré náležitosti stanovené těmito Podmínkami, budou posuzovány Insolvenčním správcem a věřitelským výborem.

 

Nabídky budou Insolvenčním správcem a věřitelským výborem vyhodnoceny na jednání věřitelského výboru, přičemž jediným kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny.

 

Na základě vyhodnocení Nabídek dle uvedeného kritéria bude stanoveno pořadí Nabídek.

 

  • Odmítnuté Nabídky. Účastníci, jejichž Nabídky byly Insolvenčním správcem odmítnuty, budou o takovém rozhodnutí bez zbytečného odkladu informováni. Účastníci, jejichž Nabídky nebyly odmítnuty, budou nadále vázáni svými Nabídkami.

 

  • Vítěz VŘ. Účastník, který nabídne v rámci podávání Nabídek nejvyšší cenu, se stane vítězem celého Výběrového řízení (dále jen „Vítěz VŘ“). Vítězi VŘ bude vítězství potvrzeno písemným oznámením Insolvenčního správce nejpozději do 10 (deseti) dnů ode Dne otevření Nabídek (dále pouze „Oznámení o vítězné nabídce“). Vítěz VŘ je povinen uhradit doplatek kupní ceny v rámci Smlouvy do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy obdrží Oznámeni o vítězné nabídce od Insolvenčního správce potvrzující jeho vítězství; doplatkem kupní ceny je míněn rozdíl mezi nejvyšší dosaženou kupní cenou nabídnutou Vítězem VŘ a složenou Jistotou (dále jen „Doplatek kupní ceny“).

 

  • Součinnost. Vítěz VŘ je povinen na vlastní náklady poskytnout veškerou součinnost Insolvenčnímu správci, kterou bude vyžadovat pro úplný, platný a účinný převod veškerých práv a povinností k Předmětu prodeje Vítězovi VŘ. Vítěz VŘ je zejména povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy obdrží Oznámení o vítězné nabídce, vyhotovit a předat Insolvenčnímu správci veškeré dokumenty ve formě a obsahu uspokojivém pro Insolvenčního správce, které budou nezbytné k nabytí účinků Smlouvy vůči všem třetím osobám, k platnému a účinnému převodu Předmětu prodeje a k procesnímu nástupnictví ve všech řízeních týkajících se Předmětu prodeje, včetně zejména veškerých oznámení poddlužníkům a osobám poskytujícím zajištění, dokumentů nezbytných k přeregistraci údajů ve veřejných rejstřících, nezbytných podání k procesnímu nástupnictví v kterýchkoliv řízeních týkajících se Předmětu prodeje a veškerých dalších dokumentů, které mohou být vyžadovány dle kteréhokoli rozhodného práva k platnému převodu Předmětu prodeje a veškerého zajištění (například smlouvy o převodu zástavního certifikátu podle práva Ruské federace). Vítěz VŘ je povinen převzít všechna práva a povinnosti spojené s pohledávkami a nahradit Dlužníka anebo Insolvenčního správce ve všech řízeních souvisejících s pohledávkami. Vítěz VŘ ponese od okamžiku převodu veškeré náklady na vedení jakýchkoli řízení.

 

  • Účinnost Smlouvy. Bude-li Doplatek kupní ceny uhrazen na účet Insolvenčního správce řádně a včas, požádá Insolvenční správce do třech (3) pracovních dnů o schválení Smlouvy věřitelský výbor a insolvenční soud, a Vítězi VŘ ve stejném termínu předá jedno vyhotovení jím podepsané Kupní smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru dle ust. § 289 Insolvenčního zákona.

 

  • Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta. Pokud Vítěz VŘ neuhradí řádně a včas Doplatek kupní ceny v souladu s odstavcem 4.11 těchto Podmínek nebo neposkytne nezbytnou součinnost v souladu s odstavcem 4.12 těchto Podmínek, vyhrazuje si Insolvenční správce právo věřitele vyloučit Vítěze VŘ z Výběrového řízení. V takovém případě bude Vítěz VŘ povinen zaplatit Insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti (zaplatit Doplatek kupní ceny nebo poskytnout nezbytnou součinnost) smluvní pokutu ve výši rovnající se částce Jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku Vítěze VŘ odpovídající jeho právu na vrácení Jistoty.

 

 • Vyloučení z Výběrového řízení

 

  • Vyloučení z Výběrového řízení. Insolvenční správce je oprávněn po předchozím souhlasu věřitelského výboru vyloučit z Výběrového řízení jakéhokoli Účastníka, který v průběhu Výběrového řízení předloží buď klamavé nebo věcně nesprávné prohlášení, údaje nebo jiné informace v jakémkoli dokumentu doručeném Insolvenčnímu správci, který přestane splňovat podmínky účasti nebo který jakkoli jinak poruší tyto Podmínky nebo zákonné požadavky pro nabytí předmětu prodeje.

 

 • Snížení nebo vynětí pohledávky před koncem lhůty pro podání Nabídek

  • Pokud dojde v mezidobí od vyhlášení Výběrového řízení do konce lhůty pro podání Nabídek podle odstavce 4.2 těchto Podmínek ke snížení celkové výše některé pohledávky, která spadá do Předmětu prodeje, bude na webových stránkách Dlužníka www.erbank.cz a Insolvenčního správce www.ak-luzova.cz uveřejněno, o kterou pohledávku jde, v jaké výši se snížila, a případně jaký zajišťovací instrument byl realizován.

  • Insolvenční správce může kdykoli před koncem lhůty pro podání Nabídek podle odstavce 4.2 těchto Podmínek podle svého uvážení z jakéhokoli důvodu vyjmout kteroukoli pohledávku z Předmětu prodeje. Oznámení o vynětí pohledávky bude uveřejněno na webových stránkách Dlužníka www.erbank.cz a Insolvenčního správce www.ak-luzova.cz.

 

  • Pokud uveřejnění podle odstavce 6.1 nebo 6.2 těchto Podmínek dojde později než třetí pracovní den před Posledním dnem pro podání Nabídek, prodlužuje se automaticky lhůta pro podání Nabídek tak, že Poslední dnem pro podání Nabídek je nově třetí pracovní den po uveřejnění oznámení podle předchozího odstavce 6.1 nebo 6.2 těchto Podmínek. K prodloužení lhůty pro podání nabídek může tímto způsobem dojít opakovaně.

 

 •  Snížení pohledávky po konci lhůty pro podání Nabídek

 

Pokud dojde po konci lhůty pro podání Nabídek podle odstavce 4.2 těchto Podmínek ke snížení celkové výše některé pohledávky, sníží se dosažená kupní cena nabídnutá Vítězem VŘ poměrně následujícím způsobem: Kupní cena se sníží ve stejném poměru, v jakém se snížila celková nominální výše pohledávek (pro vyloučení pochybností včetně příslušenství, úroku z prodlení, jiných sankčních plateb a dalších pohledávek) ke dni, kdy ke snížení určité pohledávky došlo. Pokud se např. celková nominální výše pohledávek sníží o 5%, sníží se kupní cena o 5%.

 

Výklad. Za snížení pohledávky se pro účely těchto Podmínek považuje v každém případě její splnění zaplacením na účet Dlužníka nebo Insolvenčního správce. Veškeré prostředky vymožené před účinností Smlouvy patří do majetkové podstaty a nejsou postupovány na základě Smlouvy. Pokud před účinností Smlouvy s Vítězem VŘ došlo k realizaci zástavního práva nebo jakéhokoli jiného zajištění určité pohledávky a příslušné osobě nebo orgánu veřejné moci, který prováděl realizaci zajištění, byly zaplaceny peněžní prostředky získané realizací zajištění, avšak tyto prostředky nebyly dosud vyplaceny na účet Dlužníka nebo Insolvenčního správce ve prospěch majetkové podstaty, případná pohledávka na jejich vyplacení (ani část zajištěné pohledávky v téže výši) není součástí postupovaných pohledávek a nepřechází na Vítěze VŘ na základě Smlouvy. Prostředky získané z takového zajištění náleží do majetkové podstaty v plné výši a příslušná zajištěná pohledávka se pro účely těchto Podmínek považuje ve stejné výši za sníženou. Vítěz VŘ bude mít ve všech případech popsaných v tomto odstavci pouze nárok na snížení kupní ceny podle těchto Podmínek, nemůže však žádat vyplacení prostředků ve svůj prospěch.

 

 

 • Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek

 

  • Zrušení Výběrového řízení nebo změna Podmínek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Podmínky nebo odložit či zrušit Výběrové řízení, a to kdykoli a dle vlastního uvážení. Nadto si pak Insolvenční správce vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli z předložených Nabídek a neuzavřít Smlouvu s žádným z Účastníků, a to ani s Vítězem VŘ. Insolvenční správce v případě takového postupu nemá povinnost informovat ostatní Účastníky o důvodech svého rozhodnutí. Účastník v této souvislosti nemůže uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody či jakékoli jiné újmy, která by mu v případě zrušení Výběrového řízení, nebo neuzavření Smlouvy s Vítězem VŘ eventuelně vznikla.

 

  • Oznámení Podmínek. Jakékoli změny nebo doplnění Podmínek Insolvenčním správcem bude oznámeno každému Účastníkovi prostřednictvím elektronické pošty.

 

  • Náklady. Účastníci nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení včetně úplaty za nahlížení v plné výši, a to i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně Podmínek, odmítnutí jejich Nabídek nebo zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem.

 

 • Oznámení

 

  • Oznámení. Účastník je povinen uvést při podání Nabídky kontaktní osobu, své kontaktní údaje, konkrétně adresu elektronické pošty a poštovní adresu v České republice, na něž budou Insolvenčním správcem zasílána oznámení, výzvy nebo jiné doklady (dále pouze „Oznámení“). Den, kdy bude příslušné Oznámení zasláno na adresu elektronické pošty Účastníka, bude dnem doručení tohoto Oznámení tomuto Účastníkovi. V případě, že je Oznámení posláno prostřednictvím doporučeného dopisu, bude takové Oznámení považováno za doručené třetím dnem ode dne odeslání, jak je uveden v podacím lístku potvrzeném příslušnou poštou, případně v den, kdy bude doručení potvrzeno adresátem, a v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím kurýra bude Oznámení považováno za doručené dnem uvedeným v potvrzení přijetí takového Oznámení příslušným Účastníkem.

 

  • Kontaktní adresa Insolvenčního správce. Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Adresa: JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1

Telefon:   + 420 777 302 320 nebo +420 222 327 902

Telefon pro objednání nahlížení: +420 221 146 142

E-mail:   ak@akluzova.cz

 

 • Jazyk Výběrového řízení, forma dokumentů

 

  • Jazyk. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Výběrové řízení bude vedeno v češtině. Přihlášky a další dokumenty předložené Účastníkem v souladu těmito Podmínkami musí být vypracovány v češtině. Pokud jsou jakékoli dokumenty vypracovány v jiném jazyce než češtině, může být vyžadován jejich úředně ověřený překlad do češtiny. Všechny listiny, u nichž se vyžaduje úřední ověření podpisu, úředně ověřená kopie nebo originál, musejí splňovat požadavky stanovené českými právními předpisy na to, aby mohly být považovány za listiny s úředně ověřeným podpisem, úředně ověřené kopie nebo originály (např. pro zahraniční listiny apostila nebo superlegalizace).

 

  • Forma. Nabídka a další listiny podepisované v rámci Výběrového řízení musejí být vlastnoručně podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Účastníka ve Výběrovém řízení. Pokud oprávnění osob jednat jménem Účastníka nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob z výpisu z obdobného registru, jako je obchodní rejstřík v České republice, je Účastník povinen toto oprávnění prokázat jinou listinou, která musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Účastník může být ve Výběrovém řízení zastoupen zástupcem na základě plné moci, v takovém případě je však povinen předat speciální písemnou plnou moc pro zastupování v celém Výběrovém řízení s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

  • Vzory. Pokud dokumenty předkládané v rámci tohoto Výběrového řízení nebudou odpovídat vzorům obsaženým v přílohách těchto Podmínek (kromě doplnění požadovaných údajů), nebudou považovány za řádně předložené. Nesplnění těchto podmínek lze prominout na základě rozhodnutí věřitelského výboru.

 

 • Rozhodné právo

 

  • Rozhodné právo. Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z Výběrového řízení se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále pouze „občanský zákoník“).

 

 • Ukončení Výběrového řízení

 

  • Pokud nedojde ke zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem v jeho průběhu, pak Výběrové řízení je skončeno zaplacením Doplatku kupní ceny a podpisem Smlouvy s Vítězem VŘ. ​​ 

 

 • Seznam příloh

 

Příloha 1 – Předmět prodeje

Příloha 2 – vzor Smlouvy o postoupení pohledávek

Příloha 3 – vzor Nabídky

 

V Praze dne 29.11.2022

 

 

______________________________________ 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci ​​ 

 

 

Účastník Výběrového řízení:

se sídlem/bytem :

RČ/IČ:

svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s výše uvedenými Podmínkami Výběrového řízení, akceptuje tyto Podmínky a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit.

 

 

 

[Firma Účastníka]

V   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ dne ​​ 

 

________________________ ________________________

Jméno:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  Jméno:

Funkce: Funkce:

 

Příloha č. 1

 

Předmět prodeje - soubor pohledávek sepsaných

v Soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018, a to:

 

 

položka 1 – 2P Commercial Agency s.r.o., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, IČO: 614 588 48 (v konkurzu)

 

položka 2 - ​​ ALED – PRAHA s.r.o., se sídlem Oderská 333/5, 196 00 Praha 9, IČO: 257 909 19 (společnost je již vymazána z OR)

 

položka 12 – ARACENA s.r.o., se sídlem U Parku 1150, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 280 214 95 (společnost je již vymazána z OR)

 

​​ 

položka 15 – CGM Czech a.s., s sídlem Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové, IČO: 499 732 15 (společnost je v konkurzu)

 

položka 16 – DAAR company s.r.o., se sídlem Pod Beránkou 2469/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 264 130 94

 

položka 19 – Dmitry Kuznetsov, bytem ul. Akademika Shvartsa, d.6, korp.1, kv. 174-175, 620 073 Ekaterinburg, Ruská Federace, dat.nar 22.7.1973

Položka 20 – DP Film, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 278 37 599

 

položka 25 – Gennady Chesnokov, bytem ul. Vikulova 46 A, kv. 17, 630 131 Ekaterinburg, Ruská Federace, dat.nar.16.10.1962

 

položka 27 – Grigory Strelnikov, bytem Rudnevka d.11, kv. 145, 111675 Moskva, Ruská Federace, dat.nar. 25.6.1974

položka 28 – HARGO a.s., se sídlem Švédská 39/107, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 282 126 06 (společnost je v konkurzu)

 

položka 32 – INSECO a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, 602 00 Brno, IČO: 269 022 81

 

Položka 47 – OOO ZETOR RUS, se sídlem Leninskij prospekt, d. 52 119333, Moskva, Ruská Federace, IČO: 1137746176160

 

položka 48 – Pavel Mráček, bytem Za Zelenou liškou 13/545, 140 00 Praha 4, dat.nar.: 29.4.1966

 

položka 51 – Plynostav Pardubice a.s., se sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO: 465 504 96 (společnost je v konkurzu)

 

položka 53 – Sergey Lorents, bytem Vernadskogo d.92, kv. 514, 119571 Moskva, Ruská Federace, dat.nar. 5.8.1973

 

položka 55 – SH Drtiče s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 280 720 90 (v insolvenci, povolena reorganizace)

 

položka 59 – THOMASON DEVELOPERS s.r.o., se sídlem Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, IČO: 290 955 22 (společnost je v konkurzu)

 

položka 74 – UNEXIM, s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 270 66 321

 

 

 

Příloha č. 2

Smlouva o postoupení pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

 

ze dne

__________________ 2022

mezi

 

JUDR. JIŘINOU LUŽOVOU, INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNÍ ERB BANK, A.S., V LIKVIDACI

jako Postupitelem

a

[●]

jako Postupníkem

 

 

 

TUTO SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK ("Smlouva") uzavřely dne _______________ následující strany:

 • JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Praha 1, Dušní 866/22, PSČ 110 00, IČO 446 86 650 jako insolvenční správkyně společnosti ERB bank, a.s., v likvidaci, akciové společnosti založené a existující podle českého práva, se sídlem Štefánikova 78/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8044 ("ERB bank"), jako postupitel ("Postupitel" nebo "Insolvenční správkyně");

 • [●], jako postupník ("Postupník").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

 • Dne 19. března 2018 byl usnesením Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22, zjištěn úpadek ERB bank a na majetek ERB bank byl prohlášen konkurs.

 • Insolvenčním správcem ERB bank byla ustanovena Insolvenční správkyně.

 • Prohlášením konkursu na majetek dlužníka je insolvenční správce ve smyslu ustanovení § 229 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ("Insolvenční zákon") osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetku spadajícímu do majetkové podstaty. V souladu s ustanovením § 40 insolvenčního zákona pak platí, že insolvenční správce jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou.

 • Insolvenční správkyně a Postupník si přejí postoupit Pohledávky z níže uvedených Dokumentů na základě Výběrového řízení.

UJEDNALY SI STRANY NÁSLEDUJÍCÍ:

  • DEFINICE A VÝKLAD

   • Definice

V této Smlouvě:

"Dlužníci" znamená dlužníky z kterýchkoli Dokumentů; "Dlužník" znamená kteréhokoli z nich.

"Dokumenty" znamená položka 1 – Smlouvy o kontokorentních úvěrech 2P Commercial Agency s.r.o., položka 2 - Smlouva o úvěru a Smlouva o kontokorentním úvěru ALED – PRAHA s.r.o., položka 12 – Smlouva o úvěru - ARACENA s.r.o., položka 15 - Rámcová smlouva o poskytování kontokorentních úvěrů CGM Czech a.s., položka 16 - Smlouva o úvěru - DAAR company s.r.o., položka 19 - Smlouva o úvěru číslo Dmitry Kuznetsov, položka 20 -Smlouva o úvěru DP Film, s.r.o., položka 25 - Smlouva o úvěru Gennady Chesnokov, položka 27 - Smlouva o úvěru Grigory Strelnikov, položka 28 – Smlouva o úvěru HARGO a.s., položka 32 – Smlouva o úvěru INSECO a.s., položka 47 - Smlouva o způsobu financování závazků č. 111779/2.1/2013 OOO ZETOR RUS položka 48 – Smlouva o úvěru Pavel Mráček, položka 51 – Smlouva o revolvingovém úvěru Plynostav Pardubice a.s., položka 53 – Smlouva o úvěru Sergey Lorents, položka 55 – Smlouva o úvěru SH Drtiče s.r.o., položka 59 – Smlouva o úvěru THOMASON DEVELOPERS s.r.o., položka 74 – Pohledávka z titulu bezdůvodného obohacení UNEXIM, s.r.o.;

 

 

 

"Dokument" znamená kterýkoli z nich.

 

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

"Pohledávky" znamená veškeré stávající, budoucí, podmíněné i nepodmíněné peněžité pohledávky Postupitele za každým z Dlužníků včetně příslušenství (zejména pohledávky na vrácení jistin a úroků na ní narostlých) vzniklé na základě nebo v souvislosti s Dokumenty;

"Položka 1 Smlouvy o kontokorentních úvěrech 2P Commercial Agency s.r.o. " znamená Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 101072/2.1/2011 ze dne 8. 12. 2011 uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a společností 2P Commercial Agency s.r.o. (se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, IČO: 614 588 48), ve znění jakýchkoli dodatků; a Smlouvu o kontokorentním úvěru reg. č. 101072/2.2/2011 ze dne 8.12.2011 (č. účtu 1065957/2210) uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a společností 2P Commercial Agency s.r.o., ve znění jakýchkoli dodatků;

 

"Položka 2 Smlouva o úvěru a Smlouva o kontokorentním úvěru ALED – PRAHA s.r.o." znamená Smlouvu o úvěru č. 111290/2.1/2013 ze dne 6. 9. 2013, uzavřenu mezi ​​ věřitelem ERB bank a společností ALED – PRAHA s.r.o. (se sídlem Oderská 333/5, 196 00 Praha 9, IČO: 257 909 19) ve znění jakýchkoli dodatků a Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 111290/2.2/2014 ze dne 25. 4. 2014, uzavřená mezi věřitelem ERB bank a společností ALED – PRAHA s.r.o. (se sídlem Oderská 333/5, 196 00 Praha 9, IČO: 257 909 19), ve znění jakýchkoliv dodatků.

"Položka 12 Smlouva o úvěru ARACENA s.r.o." znamená Smlouvu o úvěru Smlouva o úvěru č. 106860/2.1/2012 ze dne 31. 5. 2012, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a společností ARACENA s.r.o. (se sídlem U Parku 1150, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 280 214 95), ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 15 Rámcová smlouva o poskytování kontokorentních úvěrů CGM Czech a.s. " znamená Rámcová smlouva o poskytování kontokorentních úvěrů č. 101648/2.3/2014 ze dne 28. 3. 2014, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a společností CGM Czech a.s. (se sídlem Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové, IČO: 499 732 15), ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 16 Smlouva o úvěru DAAR company s.r.o." znamená Smlouva o úvěru č. 105826/2.1./2012 ze dne 1. 3. 2012, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a společností DAAR company s.r.o. (se sídlem Pod Beránkou 2469/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 264 130 94), ve znění jakýchkoli dodatků.

 

"Položka 19 Smlouva o úvěru Kuznetsov" znamená Smlouva o úvěru číslo č. 103854/2.1/2011 ze dne 2. 8. 2011, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem Dmitry Kuznetsov bytem ul. Akademika Shvartsa, d.6, korp.1, kv. 174-175, 620 073 Ekaterinburg, Ruská Federace, dat.nar: 22.7.1973 a spoludlužníkem Nataliya Kuznetsova, bytem bytem ul. Akademika Shvartsa, d.6, korp.1, kv. 174-175, 620 073 Ekaterinburg, dat.nar: 29.1.1975, ve znění jakýchkoli dodatků.

„Položka 20 Smlouva o úvěru DP Film, s.r.o.“ znamená Smlouva o úvěru č. 115498/2.1/2016 ze dne 29. 1. 2016, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem DP Film, s.r.o. (se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 278 37 599), ve znění jakýchkoliv dodatků.

 

"Položka 25 Smlouva o úvěru Gennady Chesnokov" znamená Smlouva o úvěru č. 111844/2.1./2014 ze dne 21. 1. 2015, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem Gennady Chesnokovem, bytem ul. Vikulova 46 A, kv. 17, 630 131 Ekaterinburg, Ruská Federace, dat.nar.: 16.10.1962 a spoludlužníkem Irina Chesnokova, bytem ul. Vikulova 46 A, kv. 17, 630 131 Ekaterinburg, dat.nar.: 9.6.1978, ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 27 Smlouva o úvěru Grigory Strelnikov" znamená Smlouva o úvěru č. 113390/2.1/2015 ze dne 2. 3. 2015 uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem Grigory Strelnikovem, bytem Rudnevka d.11, kv. 145, 111675 Moskva, Ruská Federace, dat.nar. 25.6.1974 a spoludlužníkem Olesya Strelnikova bytem Rudnevka d.11, kv. 145, 111675 Moskva, Ruská Federace, dat.nar. 19.8.1972, ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 28 Smlouva o úvěru HARGO a.s." znamená Smlouva o úvěru č. 105666/2.1/2012 ze dne 18.4.2012 uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem společností HARGO a.s. (se sídlem Švédská 39/107, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 282 126 06), ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 32 Smlouva o úvěru INSECO a.s." znamená Smlouva o úvěru č. 105143/2.1/3.4/2011 ze dne 2. 11. 2011, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem společností INSECO a.s. (se sídlem Lidická 1005/23b, 602 00 Brno, IČO: 269 022 81), ve znění jakýchkoli dalších dodatků.

Položka 47 ​​ OOO ZETOR RUS“ znamená Smlouva o způsobu financování závazků č. 111779/2.1/2013 ze dne 26. 11. 2013 uzavřená mezi ERB bank a OOO ZETOR RUS, ve znění jakýchkoliv dodatků, upravující podmínky financování poskytnutého ERB bank společnosti OOO ZETOR RUS, a dále Smlouva o postoupení pohledávek č. 111780/4.1/2013 ze dne 2. 12. 2013 uzavřená mezi ERB bank a společností ZETOR TRACTORS a.s., ve znění jakýchkoliv dodatků, na jejímž základě společnost ZETOR TRACTORS a.s. postoupila na ERB bank své exportní pohledávky za OOO ZETOR RUS a ERB bank uhradila za postoupené pohledávky sjednanou úplatu.

"Položka 48 Smlouva o úvěru Pavel Mráček" znamená Smlouva o úvěru 111788/2.1/2013 ze dne 11. 11. 2013, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem Pavlem Mráčkem, bytem Za Zelenou liškou 13/545, 140 00 Praha 4, dat.nar.: 29.4.1966 a spoludlužníkem ing. Marií Mráčkovou, bytem Karla Majera č.p. 62, 252 31 Všenory, dat.nar.: 15.1.1968, ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 51 Smlouva o revolvingovém úvěru Plynostav Pardubice a.s." znamená Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 107493/2.1/2012 ze dne 12. 10. 2012, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem společností Plynostav Pardubice a.s. (se sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO: 465 504 96), ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 53 Smlouva o úvěru Sergey Lorents" znamená Smlouvu o úvěru č. 103032/2.1/2011 ze dne 4. 3. 2011, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem Sergey Lorentsem, bytem Vernadskogo d.92, kv. 514, 119571 Moskva, Ruská Federace, dat.nar. 5.8.1973, ve znění jakýchkoli dodatků.

 

"Položka 55 Smlouva o úvěru SH Drtiče s.r.o." znamená Smlouvu o úvěru č. 112483/2.1/2014 z 13. 5. 2014, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem společností SH Drtiče s.r.o. (se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 280 720 90), ve znění jakýchkoli dodatků.

"Položka 59 Smlouva o úvěru THOMASON DEVELOPERS s.r.o." znamená Smlouvu o úvěru č. 112527/2.1/2014 ze dne 19. 3. 2014, uzavřenou mezi věřitelem ERB bank a dlužníkem společností THOMASON DEVELOPERS s.r.o. (se sídlem Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, IČO: 290 955 22), ve znění jakýchkoli dodatků.

Položka 74 Pohledávka z titulu bezdůvodného obohacení UNEXIM, s.r.o.“ pohledávku z titulu nevrácení zálohy na kupní cenu, kterou ERB bank uhradila ve prospěch dlužníka UNEXIM, s.r.o. Pohledávka ve výši 36.784.000 Kč vč. příslušenství byla přiznána pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3, č.j.: 19 C 560/2018-345 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.: 36 Co 214/2021-373. Dále se jedná o pohledávku k zaplacení nákladů řízení dle rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č.j.: 19 C 79/2017-345 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Karlových Varech č.j.: 19 C 79/2017-411.

"Postoupení" znamená postoupení Pohledávek z Postupitele na Postupníka, jak je popsáno v Článku 0 (Postoupení).

"Strany" znamená Postupitele a Postupníka. "Strana" znamená kteréhokoli z nich.

"Výběrové řízení" znamená výběrové řízení vyhlášené dne 29.11.2022 Insolvenční správkyní na základě Podmínek výběrového řízení na soubor majetku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci ze dne 29.11.2022.

"Zajištění" znamená jakékoli zajištění Pohledávek ve prospěch Postupitele na základě Zajišťovacích dokumentů, zejména včetně jakéhokoli zástavního práva, zajišťovacího postoupení nebo převodu, ručení, záruky, směnečného rukojemství a jakéhokoli dalšího zajištění, které tvoří příslušenství a práva s Pohledávkami spojená.

"Zajišťovací dokumenty" znamená jakékoli zástavní smlouvy, smlouvy o ručení nebo vystavení záruky, směnečná ujednání nebo jakékoli jiné dokumenty uzavřené jakoukoli osobou vytvářející nebo zamýšlející vytvořit jakékoli Zajištění ve vztahu k závazkům kteréhokoli z Dlužníků z kteréhokoli Dokumentu, včetně zejména (nikoli výlučně) následujících dokumentů a jakýchkoliv jejich dodatků:

      • ve vztahu k Položce 1 Smlouvy o kontokorentních úvěrech 2P Commercial Agency s.r.o.:

 • Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o běžném účtu reg. č. 101072/2.1/2.2/3.2/2011 ze dne 8. 12. 2011

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o běžném účtu reg. č. 101072/2.1/2.2/3.2/2011, ze dne 20. 9. 2012

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 101072/2.1/3.4/2011 ze dne 20. 9. 2012 + prohlášení avalisty + směnka

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 101072/2.2/3.4/2011 ze dne 20. 12. 2012 + prohlášení avalisty + směnka ze dne 20. 12. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 101072/2.1/2.2/3.1/2011 ze dne 8. 12. 2011

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 101072/2.1/2.2/3.1/2011

 • Dohoda č. 1 o změně Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 101072/2.1/2.2/3.1/2011 ze dne 20. 9. 2012

 • Dohoda č. 2 o změně Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 101072/2.1/2.2/3.1/2011 ze dne 30. 7. 2013

 • Dohoda č. 3 o změně Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 101072/2.1/2.2/3.1/2011 ze dne 25. 4. 2014

      • ve vztahu k Položce 2 Smlouva o úvěru a Smlouva o kontokorentním úvěru ALED – PRAHA s.r.o:

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 111290/2.1/3.1/2013 ze dne 6. 9. 2013 + prohlášení avalisty + blankosměnka

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o BÚ č. 111290/2.1/3.2/2013 ze dne 6. 9. 2013

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o běžném účtu č. 111290/2.1/3.2/2013 z 9. 10. 2013

 • Smlouva o budoucí zástavní smlouvě k věci movité č. 111290/2.1/3.3/2013 ze dne 6. 9. 2013

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 111290/2.1/3.4/2013 ze dne 6. 9. 2013

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 111290/2.1/3.5/2013 ze dne 6. 9. 2013

 • Notářský zápis smlouvy o zastavení závodu ze dne 6.11.2014 + potvrzení o zápisu zástavního práva do rejstříku zástav

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci - formou notářského zápisu ze dne 7. 4. 2014 + potvrzení o zápisu zástavního práva do rejstříku zástav

 • Smlouva o kontokorentním úvěru č. 111290/2.2/2014 ze dne 25. 4. 2014

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o platebním účtu č. 111290/2.2/3.2/2014 ze dne 25. 4. 2014

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 111290/2.2/3.3/2014 ze dne 25. 4. 2014 + prohlášení avalisty + blankosměnka

 • Znalecký posudek č. 054 – 014/08/016 ze dne 16. 8. 2016 (Stanovení aktuální obvyklé ceny movitých věcí)

 • Expertní posudek č. 3866/2014 ze dne 16. 6. 2014 (Stanovení hodnoty jmění společnosti ALED - PRAHA s.r.o.)

 

 • ve vztahu k Položce 12 Smlouva o úvěru ARACENA s.r.o.:

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 106860/2.1/3.2/2012 ze dne 7. 8. 2012 vč. blankosměnky

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o BÚ (CZK, EUR) reg. č. 106860/2.1/3.4/2012 ze dne 14. 8. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o BÚ č. 106860/2.1/3.7/2012 ze dne 1.3.2013

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávce o běžném účtu č. 106860/2.1/3.7/2012 ze dne 13. 9. 2013

 • Smlouva o vázaném účtu č. 106860/2.1./3.5./2012 ze dne 7. 8. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/11/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/12/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/13/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/14/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/15/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/16/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/17/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/18/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/19/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/20/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/21/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/22/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/23/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/24/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/25/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 106860/2.1/3.1/26/2012

 • ​​ Znalecký posudek č. 98-08-2013 za účely úvěrového jednání s bankou

 • Ocenění nemovitosti č. 139/2011

 

 • ve vztahu k Položce 15 Rámcová smlouva o poskytování kontokorentních úvěrů CGM Czech a.s.:

 • Zástavní smlouva k pohledávkám z obchodního styku č. 101648/2.3/3.1/2014 ze dne 28. 3. 2014

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o platebním účtu č. 101648/2.3/3.2/2014ze dne 28. 3. 2014

 • Dohody o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 101648/2.3/3.3/2014 ze dne 28. 3. 2014

 

 • ve vztahu k Položce 16 Smlouva o úvěru DAAR company s.r.o.:

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 1. 6. 2012

 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 5. 2. 2013

 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 10. 4. 2013

 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 3. 10. 2013

 • Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 25. 11. 2013

 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 25. 2. 2014

 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 21. 3. 2014

 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 28. 4. 2014

 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 10. 6. 2014

 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 30. 6. 2014

 • Dodatek č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 105826/2.1./2012 a k Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 13. 8. 2014

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 105826/2.1/3.4/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Dohoda o zajišťovacím převodu práva č.105826/2.1/3.3/2012

 • Dodatek č. 1 k Dohodě o zajišťovacím převodu práva č.105826/2.1/3.3/2012 ze dne 10. 6. 2014

 • Dodatek č. 2 k Dohodě o zajišťovacím převodu práva č.105826/2.1/3.3/2012 ze dne 30. 6. 2014

 • Smlouva o zřízení zástavního páva k nemovitosti č. 105826/2.1/3.1/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního páva k pohledávce č. 105826/2.1/3.2/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 105826/2.1/3.5/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního páva k listinným cenným papírům č. 105826/2.1/3.6/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o běžných účtech č. 105826/2.1/3.7/2012 ze dne 1. 3. 2012

 • Posudek č. 233/10/2015 - Odhad obvyklé ceny nemovitosti

 • Posudek č. 12/2011ERB – Odhad obvyklé ceny nemovitosti

 • Posudek č. 12/2011ERB-D – Odhad obvyklé ceny nemovitosti

 • Posudek č. 009/2011/RB – Tržní ocenění nemovitostí

 • Supervize k odhadu obvyklé ceny nemovitosti

 

 

 

 •  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ve vztahu k Položce 19 Smlouva o úvěru Dmitry Kuznetsov:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103854/2.1/3.1/2011 ze dne 2. 8. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o běžném účtu č. 103854/2.1/3.2/2011 ze dne 2. 8. 2011

 • Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 03/2011/ERB ze dne 26. 6. 2011

 • Supervize k odhadu obvyklé ceny nemovitosti – Ocenění č. 03/2011 ERB, ze dne 3. 12. 2015.

 • Prohlášení vlastníka

 • Ve vztahu k Položce 20 Smlouva o úvěru DP Film, s.r.o.:

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 115498/2.1/3.1/2016 ze dne 29. 1. 2016 + prohlášení avalistů Josef Urban, Daniel Krzywoň, Stanislav Schneeweis, Radka Urbanová + kopie blankosměnky

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v obchodní korporaci č. 115498/2.1/3.2/2016 ze dne 29. 1. 2016 (Urban)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v obchodní korporaci č. 115498/2.1/3.3/2016 ze dne 29. 1. 2016 (Krzyvoň)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v obchodní korporaci č. 115498/2.1/3.4/2016 ze dne 29. 1. 2016 (Schneeweis)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v obchodní korporaci č. 115498/2.1/3.5/2016 ze dne 29. 1. 2016 (Urbanová)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o platebním účtu č. 115498/2.1/3.6/2016 ze dne 29. 1. 2016

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 115498/2.1/3.7/2016 ze dne 29. 1. 2016

 

 • ve vztahu k Položce 25 Smlouva o úvěru Gennady Chesnokov:

 • Smlouva zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 111844/2.1/3.1/2014 ze dne 21. 1. 2015

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o platebním účtu
  č. 111844/2.1/3.2/2014 ze dne 21. 1. 2015

 • Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 012/2014/ERB, ze dne 25. 8. 2014

 

 • ve vztahu k Položce 27 Smlouva o úvěru Grigory Strelnikov:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 113390/2.1/3.1/2015 ze dne 2. 3. 2015

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o platebním účtu č. 113390/2.1/3.2/2015 ze dne 2. 3. 2015

 • Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 016/2014/ERB

 • Supervize k odhadu obvyklé ceny nemovitosti

 • ve vztahu k Položce 28 Smlouva o úvěru HARGO a.s.:

 • Smlouva o budoucí zástavní smlouvě k věci nemovité č. 105666/2.1/3.8/2012 (pozemek)

 • Smlouva o budoucí zástavní smlouvě k věci movité č. 105666/2.1/3.9/2012 ze dne 19. 4. 2012

 • Notářský zápis ze dne 16. 11. 2012 (zástava stroje PALLMANN) + potvrzení RZ

 • Smlouva o budoucí zástavní smlouvě k věci nemovité č. 105666/2.1/3.10/2012 ze dne 18. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105666/2.1/3.2/2012 ze dne 18. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105666/2.1/3.1/2012 ze dne 18. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105666/2.1/3.15/2012 ze dne 5. 4. 2013, právní účinky od 8. 4. 2013

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o BÚ č. 105666/2.1/3.6/2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o BÚ č. 105666/2.1/3.14/2013 ze dne 13. 2. 2013 + dodatky 1-3 (František Janů)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 1056668/2.1/3.12/2012 ze dne 24. 10. 2012

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám reg. č. 105666/2.1/3.12/2012

 • Smlouva o budoucí zástavní smlouvě k pohledávkám č. 1056668/2.1/3.13/2012 ze dne 24. 10. 2012

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného (18. 4. 2012) + Prohlášení avalisty (18. 4. 2012)

 • Dohoda o zajišťovacím převodu práva ze dne 18. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k listinným cenným papírům ze dne 19. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o termínovaném vkladu č. 105666/2.1/3.4/2012 ze dne 19. 4. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o termínovaném vkladu č. 105666/2.1/3.3/2012 ze dne 19. 4. 2012

 • Supervize k posudku „IRG HARGO“ ze dne 10. 12. 2015

 

 

 • ve vztahu k Položce 32 Smlouva o úvěru INSECO a.s.:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o BÚ č.105143/2.1/3.3/2011 ze dne 2. 11. 2011

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 105143/2.1/3.2/2011 ze dne 2. 11. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 105143/2.1/3.4/2011 ze dne 2. 11. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 105143/2.1/3.1/2011 ze dne 2. 11. 2011

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 105143/2.1/3.1/2011 ze dne 2. 7. 2012

 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 105143/2.1/3.1/2011 ze dne 2. 7. 2012

 

 • Ve vztahu k Položce 47 OOO ZETOR RUS:

 • Smlouva o způsobu financování závazků č. 111779/2.1/2013 ze dne 26. 11. 2013

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 111779/2.1/3.1/2013

 • Pojistná smlouva č. 202001017 uzavřená u pojistitele společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

 • Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o běžném účtu

 • Smlouva o postoupení pohledávek reg. č. 111780/4.1/2013 uzavřená dne 2. 12. 2013

 

 • ve vztahu k Položce 48 Smlouva o úvěru Pavel Mráček:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 111788/2.1/3.1/2013 ze dne 11. 11. 2013

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o běžném účtu č. 111788/2.1/3.2/2013 ze dne 11. 11. 2013

 • Odhad tržní hodnoty nemovitosti č. 112/10/2013 ze dne 21. 10. 2013.

 

 • ve vztahu k Položce 51 Smlouva o revolvingovém úvěru Plynostav Pardubice a.s.:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 107493/2.1/3.1/2012 ze dne 12. 10. 2012 (již není platná)

 • Rámcová dohoda o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 107493/2.1/3.2/2012 ze dne 12. 10. 2012

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohl. ze smlouvy o BÚ č. 107493/2.1/3.3/2012 ze dne 12. 10. 2012

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 107493/2.1/3.4/2012 ze dne 12. 10. 2012 + prohlášení avalisty Jiřího Krše + kopie blankosměnky

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 107493/2.1/3.6/2012 ze dne 17. 12. 2013 (již není platná)

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 107493/2.1/3.7/2012 ze dne 17. 12. 2013 (pohledávky z nájmu)

 • Dohoda o ručení vč. písemného prohlášení ručitele č. 107493/2.1/3.8/2012 ze dne 17. 12. 2013 (enteria a.s.)

 • Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 107493/2.1/3.5/2012 ze dne 12. 10. 2012 (Plynostav – regulace plynu)

 

 • ve vztahu k Položce 53 Smlouva o úvěru Sergey Lorents:

 • Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 103032/2.1/3.2/2011 z 4. 3. 2011

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o ručení č. 103032/2.1/3.2/2011 z 30. 12. 2013

 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o ručení č. 103032/2.1/3.2/2011z 31. 1. 2013

 • Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 103032/2.1/3.4/2011 z 4. 3. 2011

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o ručení č. 103032/2.1/3.4/2011 z 30. 12. 2013

 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o ručení č. 103032/2.1/3.4/2011 z 29. 3. 2014

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smluv o běžných účtech č. 103032/2.1/3.3/2011 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-1 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-3 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-4 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-5 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-6 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-8 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-9 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-101 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-102 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-103 z 4. 3. 2011

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 103032/2.1/3.1/2011-104 z 4. 3. 2011

 • Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 003/2013/ERB

 • Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 001/2016/ERB

 • Supervize k odhadu obvyklé ceny nemovitosti

 

 • ve vztahu k Položce 55 Smlouva o úvěru SH Drtiče s.r.o.:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 112483/2.1/3.1/2014 ze dne 13. 5. 2014

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o PÚ č. 112483/2.1/3.2/2014 ze dne 13. 5. 2014

 • Zástavní smlouva o zajištění dluhu movitými věcmi formou NZ ze dne 13. 5. 2014 + Potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav (linka na recyklaci pneumatik)

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 112483/2.1/3.3/2014 ze dne 13. 5. 2014 + prohlášení avalisty Emila Sedláka + prohlášení avalisty Michala Hořejšího + kopie blankosměnky

 • Dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti formou NZ z 13. 5. 2014

 • Znalecký posudek č. P42472/14 vypracovaný k datu 31. prosince 2013 (stanovení hodnoty podniku společnosti SH Drtiče s.r.o.)

 • Supervize k tržnímu ocenění

 • Odborný posudek o hodnotě souboru výrobního zařízení (movitá věc)

 

 

 • ve vztahu k Položce 59 Smlouva o úvěru THOMASON DEVELOPMENT:

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 112527/2.1/3.1/2014 ze dne 19. 3. 2014

 • ​​ Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o PÚ č. 112527/2.1/3.2/2014 ze dne 19.3.2014

 • Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 112527/2.1/3.3/2014 ze dne 19. 3. 2014 se společnosti OMNI BAU s.r.o.

 • Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 112527/2.1/3.4/2014 ze dne 19. 3. 2014 + prohlášení avalisty Stanislava Beneše + kopie blankosměnky

 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce ze smlouvy o PÚ č. 112527/2.1/3.5/2014 ze dne 19. 3. 2014 se spol. OMNI BAU s.r.o.

 • Smlouva o vázaném účtu č. 112527/2.1/4.1/2014 ze dne 11. 2. 2015

 • Smlouva o vázaném účtu č. 112527/2.1/4.2/2014 ze dne 30. 4. 2015

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o vázaném účtu č. 112527/2.1/4.1/2014 ze dne 23. 4. 2015

 • Znalecký posudek č. 1373-29 až 1381-37/2013

 • Odhad tržní hodnoty č. 23-02-2014 [12] Supervize k odhadu tržní hodnoty

 • Prohlášení vlastníka – dodatek č. 2 týkající se jednotky č. 1332/7

 

"Zajišťovací dokument" znamená kterýkoli z nich.

 

  • POSTOUPENÍ

      • Postupitel tímto postupuje Pohledávky na Postupníka a Postupník nabývá Pohledávky včetně všech práv s nimi spojených.

      • Strany si ujednaly, že Postupitel žádným způsobem neodpovídá Postupníkovi (ani jakékoli třetí osobě) za:

 • to, zda jsou Pohledávky dobytné nebo vymahatelné;

 • schopnost Dlužníka nebo kteréhokoli poskytovatele Zajištění splnit Pohledávky;

 • zánik nebo úmrtí Dlužníka nebo kteréhokoli poskytovatele Zajištění před nebo po datu Postoupení;

 • řádné plnění závazků Dlužníkem nebo kterýmkoli poskytovatelem Zajištění, ani jejich schopnost plnit své závazky podle Dokumentů, Zajišťovacích dokumentů nebo jiných smluv nebo v souvislosti s nimi;

 • úplnost, zákonnost, platnost, účinnost, přesnost, nebo vymahatelnost Dokumentů nebo Zajišťovacích dokumentů; nebo

 • přesnost, úplnost a správnost jakýchkoliv tvrzení (písemných či ústních) učiněných v Dokumentech nebo Zajišťovacích dokumentech nebo v souvislosti s nimi.

      • Postupitel neručí za dobytnost Pohledávek ani žádné jejich části. Strany si výslovně ujednávají, že v souvislosti s touto Smlouvou se nepoužije ustanovení § 1885(1) Občanského zákoníku. Jakákoli další prohlášení či záruky Postupitele ve vztahu k Postoupení předpokládané zákony jsou vyloučeny.

      • Postupník potvrzuje Postupiteli, že učinil (a bude dále činit) svá nezávislá šetření a hodnocení finančního stavu a záležitostí Dlužníka a nespoléhal výlučně na informace, které mu poskytnul Postupitel.

      • Strany potvrzují, že Postupitel není za žádných okolností povinen přijmout od Postupníka jakékoli Pohledávky zpět.

      • Postupitel se zavazuje Postupníkovi předat originály Dokumentů a Zajišťovacích dokumentů (případně kopie, nejsou-li originály k dispozici) bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy.

  • ÚPLATA ZA POSTOUPENÍ

      • Strany si ujednaly úplatu za Postoupení ve výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých).

      • Strany si vzájemně potvrzují, že Postupník zaplatil Postupiteli plnou výši úplaty před podpisem této Smlouvy.

  • PROHLÁŠENÍ POSTUPNÍKA

Postupník tímto prohlašuje a potvrzuje Postupiteli, že:

 • splňuje podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle článku 2.1 příslušných podmínek;

 • se důkladně seznámil s obsahem každého Dokumentu, každého Zajišťovacího dokumentu a všech dalších dokladů k postupovaným Pohledávkám a je si plně vědom rozsahu Zajištění, jeho pořadí a dalších podmínek, za kterých bylo Zajištění zřízeno;

 • byl seznámen se skutečností, že Pohledávky jsou nejisté, mohou být nedobytné nebo nevymahatelné a mohou být zatíženy vadami; a

 • nenastal žádný důvod nemožnosti ani neplatnosti Postoupení žádné z Pohledávek a Pohledávky jsou podle této Smlouvy platně a účinně postoupeny na Postupníka.

  • SOUČINNOST

Postupník je povinen na vlastní náklady poskytnout veškerou součinnost Postupiteli, kterou bude Postupitel vyžadovat pro úplný, platný a účinný převod veškerých práv a povinností k Pohledávkám Postupníkovi. Postupník je zejména povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy obdrží Oznámení o vítězné nabídce, vyhotovit a předat Postupiteli veškeré dokumenty ve formě a obsahu uspokojivém pro Postupitele, které budou nezbytné k nabytí účinků Smlouvy vůči všem třetím osobám, k platnému a účinnému převodu Pohledávek a k procesnímu nástupnictví ve všech řízeních týkajících se Pohledávek, včetně zejména veškerých oznámení dlužníkům, poddlužníkům a osobám poskytujícím zajištění, dokumentů nezbytných k přeregistraci údajů ve veřejných rejstřících, nezbytných podání k procesnímu nástupnictví v kterýchkoliv řízeních týkajících se Pohledávek a veškerých dalších dokumentů, které mohou být vyžadovány dle kteréhokoli rozhodného práva k platnému převodu Pohledávek a veškerého zajištění (například smlouvy o převodu zástavního certifikátu podle práva Ruské federace). Postupník je povinen převzít všechna práva a povinnosti spojené s pohledávkami a nahradit Dlužníka anebo ERB bank anebo Insolvenčního správce ve všech řízeních souvisejících s pohledávkami. Postupník ponese od okamžiku převodu veškeré náklady na vedení jakýchkoli řízení.

  • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tato Smlouva se uzavírá s Postupníkem jako vítězem Výběrového řízení. Postupník prohlašuje a potvrzuje Postupiteli, že se seznámil s obsahem podmínek Výběrového řízení. Podmínky Výběrového řízení jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

  • ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění.

  • ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato Smlouva, její výklad a právní vztahy z ní vyplývající, včetně jakýchkoliv mimosmluvních závazků, se řídí českým právem. Jakékoliv spory mezi Stranami týkající se této Smlouvy nebo vyplývající z ní, případně spory související s jejím porušením, ukončením, neplatností nebo nicotností, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány před soudy České republiky.

  • ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ

Postupník není oprávněn provést jakékoli započtení oproti pohledávkám Postupitele bez předchozího písemného souhlasu Postupitele. Postupník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Postupitele postoupit jakákoli práva, nároky anebo povinnosti dle této Smlouvy.

  • ODDĚLITELNOST

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. Totéž je sjednáno pro případy, kdy některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným) ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku.

  • OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

      • Nabídka k uzavření této Smlouvy je neodvolatelná a musí být přijata ve lhůtě 60 kalendářních dnů od jejího doručení druhé Straně.

      • Strany potvrzují, že si jsou vědomy povahy a hodnoty plnění, která mají poskytnout (anebo poskytly) podle této Smlouvy, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašují, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdávají se práva požadovat zrušení této Smlouvy podle ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. Pro účely ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Postupník nebezpečí změny okolností.

      • Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé Strany a ustanoveních a podmínkách této Smlouvy.

      • Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání mezi Stranami vztahující se k předmětu této Smlouvy a nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi Stranami, vztahující se k témuž, ať již písemná, ústní, či jiná. Každá Strana potvrzuje, že při uzavírání této Smlouvy nespoléhala, kromě prohlášení a potvrzení výslovně učiněných v této Smlouvě, na žádná jiná prohlášení nebo ujištění, ani na jiné informace poskytnuté druhou Stranou.

      • Tato Smlouva může být měněna anebo ukončena dohodou Stran pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Stranami. Totéž platí o vzdání se nebo pro omezení práv z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně vzdání se nebo omezení práva na náhradu škody).

  • VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva je podepsána ve třech (3) originálních vyhotoveních. Postupitel obdrží dvě (2) vyhotovení této Smlouvy a Postupník jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

 

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA V DEN UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ TÉTO SMLOUVY.

PODPISY

 

POSTUPITEL

JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně ERB bank, a.s., v likvidaci

 

Podpis: _________________________

Jméno: JUDr. Jiřina Lužová

Funkce: insolvenční správkyně

POSTUPNÍK

[●]

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________

Jméno: _________________________ Jméno: _________________________

Funkce: _________________________ Funkce: _________________________

 

Příloha č. 3

 

Nabídka na koupi předmětu prodeje ve výběrovém řízení

​​ (dále pouze „Nabídka”)

 

JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 (dále jen „Insolvenční správce“), insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943 (dále jen „Dlužník“ nebo „ERB“), vyhlásil dne 25.3.2019 výběrové řízení (dále pouze „Výběrové řízení“) s cílem nalézt nabyvatele Předmětu prodeje, na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek uvedených v Podmínkách Výběrového řízení (dále pouze „Podmínky”).

 

Předmětem prodeje je soubor pohledávek Dlužníka který tvoří Přílohu č. 1 Podmínek.

 

V souladu s Podmínkami osoba níže uvedená (dále pouze „Účastník”) předkládá Insolvenčnímu správci závaznou Nabídku na koupi Předmětu prodeje a uzavření příslušné Smlouvy:

 

Jméno nebo název Účastníka: [●]

Sídlo Účastníka: [●]

IČ Účastníka: [●]

Jednající osoba: [●]

Funkce: [●]

Kontaktní osoba Účastníka: [●]

Jméno kontaktní osoby nebo jiné osoby: [●]

Sídlo/korespondenční adresa Účastníka: [●]

K rukám: [●]

Telefon: [●]

Fax: [●]

E-mail: [●]

Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním Podmínek, jsou mu srozumitelné a přijímá je bez výhrad.

 

 

Účastník tímto za Předmět prodeje nabízí tuto celkovou Kupní cenu:

 

[●] ,-Kč (slovy: [●] korun českých)

 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že disponuje finančními prostředky na zaplacení Kupní ceny.

 

Společně s touto Nabídkou předkládá Účastník veškeré níže vyjmenované listiny, jak jsou uvedené v článku 4.3 Podmínek:

 • 3 (tři) Účastníkem konečná znění Smlouvy s uvedením kupní ceny v Kč (CZK) podepsané Účastníkem nebo osobou (resp. osobami) oprávněnou jednat za Účastníka (pokud je účastník právnickou osobou). Tyto návrhy jsou neodvolatelným návrhem Insolvenčnímu správci k uzavření Smlouvy;

 • originál nebo úředně ověřená kopie listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka a seznam osob oprávněných právně jednat za Účastníka, pokud je Účastník právnickou osobou. Právní subjektivita může být prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob výpisem z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni doručení Nabídky starší než dva (2) měsíce.

 

Není-li v této Nabídce stanoveno jinak, význam všech pojmů definovaných v Podmínkách a užívaných v této Nabídce se řídí jejich definicí v Podmínkách.

Účastník tímto souhlasí, že údaje související s jeho účastí ve Výběrovém řízení mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uvážení Insolvenčního správce. Účastník prohlašuje, že Nabídka, resp. listiny k ní přiložené, jsou úplné a správné.

 

Účastník současně bere na vědomí, že vedle Nabídky je povinen doručit Insolvenčnímu správci jedno (1) vyhotovení Podmínek podepsaných Účastníkem, čímž potvrdí seznámení se Podmínkami a jejich plnou akceptaci. V případě nepředložení podepsaných Podmínek nemusí být Nabídka Účastníka zařazena do Výběrového řízení.

 

[Firma Účastníka]

V   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ dne ​​ 

 

 

________________________ ________________________

Jméno:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Jméno:

Funkce: Funkce: