Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB bank, a.s.

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení k úplatnému postoupení pohledávek dlužníka zapsaných v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 a specifikovaných níže.

__________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK DLUŽNÍKA

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ČECHYŇSKÁ 419/14A,

TRNITÁ, 602 00 BRNO,

IČO 284 28 943

 

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22 ze dne 19.3.2018, byla dále JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Brno – Trnitá, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, IČO 284 28 943, ustanovena insolvenčním správcem a zároveň byl tímto usnesením prohlášen konkurs na majetek dlužníka.

Z tohoto důvodu vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na úplatné postoupení pohledávek dlužníka zapsaných v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 a specifikovaných níže:

 

  • pohledávka za spol. WG Fitness Group a.s., IČO 27911861, se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Aktuální výše pohledávky je 2.221.365,75 Kč.

  • pohledávka za spol. DAAR company s.r.o., IČO 26413094, se sídlem Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha 6 – Dejvice. Aktuální výše pohledávky je 1.348.186,04 EUR.

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.1.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.erb.cz, na www.asis.cz a na portále insolvenčního soudu.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.1.2019 případně osobně doručit do 31.1.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce spolu s věřitelským výborem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

 

 

V Praze dne 17.12.2018

 

 

 

ERB bank, a.s., v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce