Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

FairPlay Design, s.r.o. v likvidaci

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

FairPlay Design, s.r.o. v likvidaci

IČO: 27938140, se sídlem Průchova 710/49, 150 00 Praha 5 - Košíře

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1548/2018-7 ze dne 7.1.2019, které nabylo právní moci dnem 6.2.2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

 

 

Likvidátor společnosti FairPlay Design, s.r.o. v likvidaci, IČO: 27938140, se sídlem Průchova 710/49, 150 00 Praha 5 – Košíře nabízí k prodeji níže specifikovaný nákladní automobil:

  • nákladní ​​ automobil MERCEDES-BENZ, typ MERCEDES 208 D KA 30 2.8 WDB902361, VIN:WDB9023611P925617, barva: bílá, SPZ 1AB9944, STK platná do 03/2021

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.10.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 225660296/0600, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem.

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat majetek bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, dále na webových portálech www.hyperinzerce.cz a ​​ www.bazos.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.10.2020, případně osobně doručit do 20.10.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nákladního automobilu MERCEDES-BENZ, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. FairPlay Design, s.r.o. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Automobil je v současné době nepojízdný z důvodu nízké kapacity akumulátoru. Automobil má tyto závady: únik vody z bloku motoru, nefunkční žhavicí modul zapalování.

Vozidlo je zaparkované u křižovatky ulice Vinořská a U Čističky v Praze.

Pro více informací a prohlídku vozidla je možné kontaktovat jednatele společnosti na mobilu 733 211 072.

K vozidlu jsou 2 ks klíčů.

 

 

V Praze dne 29.9.2020

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor

 

 

​​ 

 

​​