Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Hospodářské služby a.s.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU ÚPADCE A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

Hospodářské služby a.s.

se sídlem Nymburk, Pražská 2214, IČO 46357599

společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2910

konkurs prohlášen Městským soudem v Praze pod sp.zn. 91 K 57/98 dne 4.9.1998

 

 

Správce konkursní podstaty úpadce Hospodářské služby a.s., se sídlem Nymburk, Pražská 2214, IČO 46357599 nabízí k úplatnému postoupení pohledávku úpadce zapsanou v Soupisu majetkové podstaty ze dne 1.6.2017 v celkové původní nominální hodnotě 12.333.907,- Kč.

Věřitelský výbor úpadce s návrhem správce o postoupení pohledávky úpadce souhlasil.

 

 

Předmět prodeje

 

VYKONATELNÁ EXEKUČNĚ VYMÁHANÁ POHLEDÁVKA ve výši původní jistiny 12.333.907,-Kč ke dni 13.10.2020 za bývalou správkyní konkursní podstaty JUDr. Boženou Konvalinkovou a Ing. Františkem Luzarem

 • exekuční titul: rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 5 To 46/2019 – 2674 ze dne 25.9.2019,

 • exekučně vymáháno u JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov pod sp. zn. 203 Ex 02513/20.

 

V exekučním řízení bylo dosud vymoženo a uhrazeno ke dni 18.05.2021, popř. samotnými povinnými uhrazena částka v celkové ​​ výši 4.256.875,18 Kč.

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení zbývající části neuspokojené pohledávky ve stavu ke dni 10.06.2021 bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.6.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávky bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.asis.cz a www.hyperinzerce.cz .

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky úpadce mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.6.2021 případně osobně doručit do 10.6.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávky úpadce Hospodářské služby a.s., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce Hospodářské služby a.s., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslena;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané správcem konkursní podstaty;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, bude souhlasit se vstupem do řízení na straně žalobce, oprávněného apod.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede správce konkursní podstaty s věřitelským výborem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti
a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2114561163/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávky z důvodu prodlení na straně zájemce, může být vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci konkursní podstaty uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

správce konkursní podstaty ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail:
ak@akluzova.cz

 

 

V Praze dne 18.5.2021