Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jiří Staněk

r.č. 700812/1846
bytem Třebouň 53, 364 01 Toužim
pod spis. zn. KSPL 56 INS 6762/2013

Insolvenční správce dlužníka: Jiří Staněk, r.č. 700812/1846, bytem Třebouň 53, 364 01, nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 19.9.2013. V předmětném soupise je sepsán majetek dlužníka, tj. nemovitý majetek:

Předmět prodeje

pozemek parc. č. st. 62, jehož součástí je stavba č.p. 53, vše zapsáno na LV č. 149 pro k.ú. Třebouň, obec Toužim u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.7.2014 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy na účet insolvenčního správce zřízený pro dlužníka a vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.7.2014, případně osobně doručit do 31.7.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jiřího Staňka, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení zájemce, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce se zavazuje uhradit daň z nabytí nemovitých věcí;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu tak, jak stojí a leží, tvz. úhrnkem;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje. Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon).

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě.