Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jiří Vomáčka

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Jiří Vomáčka

nar. 5.9.1973

bytem Kozomín 27

277 45 Kozomín

datum zjištění úpadku a povolení oddlužení 20.10.2016, pod spis. zn. KSPH 60 INS 12293/2016

 

 

Insolvenční správce dlužníka: Jiří Vomáčka, r.č. 730905/0452, bytem Kozomín 27, 277 45 Kozomín, nabízí k prodeji níže specifikované nemovité věci dlužníka zapsané v soupise majetkové podstaty ze dne 27.11.2016:

 

NEMOVITÉ VĚCI

Pozemek parc.č. st 3, jehož součástí je stavba č.p. 27, pozemek parc.č. 2, pozemek parc.č. 309/2 a pozemek parc.č. 309/18, vše v k.ú. Kozomín, obec Kozomín, zapsáno na LV č. 117

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.11.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

  • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2113756428/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz; na webovém portále www.asis.cz, a dále na webovém portále insolvenčního soudu, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.11.2017, případně osobně doručit do 20.11.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nemovitých věcí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jiřího Vomáčky, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za nemovité věci dlužníka,

  • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 830.000,- Kč

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

  • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

Informace:

Obvyklá cena nemovitých věcí byla znaleckým posudkem č. 3014-020/2017 ze dne 31.8.2017 stanovena na 830.000,- Kč.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Vomáčkou na tel.: 776 600 679.

 

 

 

V Praze dne 5.9.2017

 

​​ 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář ​​ JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, fax 224 813 656, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz