Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Karel Polák

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ:

 

 

Karel Polák r.č. 531205/289

Ivana Poláková r.č. 606006/0996

oba bytem Tylova 1122

342 01 Sušice

datum zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením 18.12.2014, pod spis. zn. KSPL 65 INS 30146/2014

 

 

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníků Polákových, nabízí k prodeji majetek dlužníků zapsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 9.2.2015.

Prodej majetku bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Plzni, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPL 65 INS 30146/2014-B-36 ze dne 19.4.2017.

 

 

Předmět prodeje

 

  • přívěs za automobil typ KPN 250 S, VIN TJBN2500SL0000256, reg. zn. 05KTA84

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.5.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz a www.asis.cz .

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku dlužníků mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.5.2017 případně osobně doručit do 15.5.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na odkoupení přívěsu dlužníků Polákových, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Polákových, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí tel. domluvě s panem Polákem na tel.
602 495 446. Přívěs je zaparkován v obci Hrádek, okres Klatovy.

 

 

V Praze dne 21.4.2017

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz