Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Karel Tomáš

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

po Karlu Tomášovi

zemř. dne 3.3.2017

trvale bytem Štupartská 769/18, Praha 1 – Staré Město

 

 

na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 37D 101/2017-83 ze dne 16.1.2018, nabízí likvidační správce k prodeji níže specifikovaný majetek zůstavitele:

  • osobní automobil AUDI A3, SPZ: 9A3 3731, rok výroby: 1999, VIN:WAUZZZ8LZWA059339, barva: modrá metalíza

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 29.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 6015-1821011/0710, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidačním správcem;

 

Inzerce:

Záměr likvidačního správce prodat majetek po zůstaviteli bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, dále na webových portálech www.hyperinzerce.cz a ​​ www.bazos.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 29.3.2018, případně osobně doručit do 29.3.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení hmotného majetku – automobilu AUDI A3, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidační správce zemř. Karla Tomáše, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidační správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidačního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidačnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidačnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Znaleckým posudkem č. 1683/32/2017 ze dne 14.10.2017 byl osobní automobil oceněn na částku ve výši 18.000,- Kč, je možno do něj nahlédnout v kanceláři likvidačního správce.

 

Vozidlo je zaparkované na adrese Praha 9 – Koloděje, K Sibřině 258/13.

 

 

V Praze dne 26.2.2018

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidační správce