Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Kolínské strojírny a.s.

IČO: 26480301
se sídlem Ovčárecká 855, Kolín
datum prohlášení konkursu 30.4.2013, pod spis. zn. KSPH 42 INS 6433/2013-A-17

Na základě usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.3.2015, č.j.: KSPH 42 INS 6433/2013-B-22, nabízí insolvenční správce dlužníka Kolínské strojírny a.s., IČO: 26480301, se sídlem Ovčárecká 855, Kolín, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 14.6.2013 a soupise majetkové podstaty č. II ze dne 4.11.2013.

Předmět prodeje

MOVITÝ MAJETEK (sepsaný v soupisu majetkové podstaty č. I. dne 14.6.2013)

Poř. číslo Název materiálu Množství v ks Cena za jednotku Kč Poznámka
m1 tiskárna – Samsung CLX 2160, S/N 9521AGQ121118T 1 500,-  
m2 křeslo kancelářské 1 100,-  
m3 PC sestava, FCS Esprimo P7935, S/N YKGU019300 1 2.000,-  
m4 tiskárna OKI B410dn 1 200,-  
m5 monitor BENQ S/N ET95713379SLO 1 1.000,-  
m6 monitor ASUS S/N 89LMQ5027584 1 500,-  
m7 lednice Gorenje 1 300,-  
m8 topidlo 1 100,-  
m9 regály na archiv kovové 3 100,-  
m10 osobní automobil Honda, CR –V, RZ 7S42887 1 10.000,- havarované

MOVITÝ MAJETEK (sepsaný v soupisu majetkové podstaty č. II ze dne 4.11.2013)

Poř. číslo Název materiálu Množství v ks Cena za jednotku Kč Poznámka
m1 Náhradní díly k motorovému vozidlu HONDA CR-V      
  – levá část střechy se sloupky 1 7.000,-  
  – levý přední blatník 1 1.500,-  
  – nádobka ostřikovačů 1 1.000,-  
  – plast – lem předního blatníku 1 500,-  
  – levé světlo 1 1.000,-  
  – levý hagus 1 1.000,-  

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.9.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2109529767/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.9.2016, případně osobně doručit do 20.9.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku – Kolínské strojírny a.s., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Kolínské strojírny a.s., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.