Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci

se sídlem Dlouhá třída 1, 110 00 Praha 1, IČO 147 02 487
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5225 datum prohlášení konkursu 21.12.1998

Správce konkursní podstaty společnosti Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci se sídlem Dlouhá třída 1, 110 00 Praha 1, IČO 147 02 487 nabízí k prodeji majetek úpadce zapsaný v soupise konkursní podstaty úpadce ze dne 15.6.1999, a to nebytový objekt č.p. 3183 – bývalý klub „Alfa“ – na cizím pozemku parc. č. 1285/2 a 1285/4 v Ostravě.

Nemovitost je umístěna v centru města Ostravy, při ulici Veleslavínova, což je klidnější ulice při severním okraji města, přístupná z komunikačního tahu Českobratrská. Jedná se o polohu mimo pěší zónu, přesto však dobře dosažitelnou pěší chůzí z centra Ostravy, hromadnou dopravou i automobilem. V blízkosti nemovitosti jsou stanice tramvají městské hromadné dopravy, nejbližší železniční stanice Ostrava-střed a ústřední autobusové nádraží jsou ve vzdálenosti cca 2 km od nemovitosti. V blízkosti nemovitosti se nachází Stodolní ulice, která je vyhledávána turisty pro vysokou koncentraci zábavních klubů, restaurací a barů.

Stavba je řadová vnitřní, z pravé strany při pohledu z ulice Veleslavínova objekt navazuje na administrativně-obchodní budovu VD Dyhor, z levé strany navazuje průjezdem na budovu bývalého podniku Řempo. Stavba je třípodlažní, se sedlovou střechou, je napojena na přípojky: vodovodní, kanalizační do řadu, elektro a telefonní.

Předmětná nemovitost je stavebně propojena s nemovitostí č.p. 716 zapsané na LV č. 2091 na st. parc. č. 1285/1 zaspané na LV č. 60000 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj – Katastrální pracoviště Ostrava a tato nemovitost č.p. 716 není součástí předmětu prodeje.

Stavba je postavena na cizích pozemcích. Jde o pozemek parc.č. 1285/2 a parc.č. 1285/4 ve vlastnictví České republiky. Příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašinovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město.

Věcná břemena se k majetku nevážou, zástavní práva se k oceňovanému majetku také nevážou.

Předmět prodeje

Katastrální území 713520 Moravská Ostrava, okres CZ0806 Ostrava-město, Obec 554821 Ostrava, LV 2155

Poř.č. č.p./č.e. Na parcele č. na LV Způsob využití
6 3183 (dříve 3087) 1285/2, 1285/4 na LV 60000 objekt občanské vybavenosti

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.8.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem. Zájemce musí prokázat schopnost uhradit nabízenou kupní cenu, proto musí nejpozději do 15.8.2012 doručit na běžný účet správce konkursní podstaty č. 3115137/2700 vedený u Uni Credit Bank Czech Republic, a.s., vratnou kauci ve výši 500.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení předmětné nemovitosti mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.8.2012, případně osobně doručit do 15.8.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitosti č.p. 3183 v Ostravě, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál popř. ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje nemovitost tak, jak „stojí a leží“;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 67b ZKV). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon);
  • zájemce musí prokázat schopnost uhradit nabízenou kupní cenu, proto musí nejpozději do 15.8.2012 doručit na běžný účet správce konkursní podstaty č. 3115137/2700 vedený u Uni Credit Bank Czech Republic, a.s., vratnou kauci ve výši 500.000,- Kč;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení doplacena na základě výzvy zaslané správcem konkursní podstaty;
  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 35 dnů po doručení nabídek, provede správce konkursní podstaty na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek a informaci o výsledku odešle zájemcům. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k doplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 3115137/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Pravidla pro nakládání s vratnou kaucí:

Nevybraní zájemci

Zájemcům, jejichž nabídka nebude vybrána, bude kauce bez zbytečného odkladu vrácena formou bankovního převodu na účet, ze kterého byla správci poukázána, a to nejpozději do 5ti dnů ode dne, kdy byl zájemce správcem informován o neúspěchu své nabídky.

Zájemce první v pořadí

Zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude kauce započítána do nabídnuté kupní ceny. Pokud zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, neuzavře kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem a nezaplatí zbývající část kupní ceny na základě výzvy správce k zaplacení nabídnuté kupní ceny, je povinen zaplatit správci konkursní podstaty pokutu ve výši 15% z vratné kauce ve výši 75.000,- Kč. Správce konkursní podstaty je oprávněn provést zápočet nároku na pokutu proti nároku tohoto zájemce na vrácení zaplacené kauce.

Upozornění:

Nabyvatel bude dále upozorněn, že je na základě zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny. Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci konkursní podstaty uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitosti:

Po dohodě s panem Hollainem, na tel. 603 105 493, si mohou zájemci dohodnout prohlídku nemovitosti. Zároveň s prohlídkou nemovitosti budou zájemcům poskytnuty základní informace.