Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

LEREIS INVEST s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

 

LEREIS INVEST s.r.o.

IČO 29250889, se sídlem Šenovská 1994/97, 710 00 Slezská Ostrava

datum prohlášení konkursu 26.3.2020, pod spis. zn. KSOS 14 INS 17283/2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka LEREIS INVEST s.r.o., IČO 29250889, sídlem Šenovská 1994/97, 710 00 Slezská Ostrava nabízí k prodeji níže specifikovaný movitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 13.7.2020:

 • poř. č. 1 - kamerový systém, jež je namontován na budově č.p. 199 v k.ú. Slezská Ostrava

 • poř. č. 2 – dřevěný trezor umístěný v kanceláři vlevo za vrátnicí v budově č.p. 1994 v k.ú. Slezská Ostrava

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.11.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207567522/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, ​​ na www.asis.cz, a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, ​​ kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.11.2020, případně osobně doručit do 25.11.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka LEREIS INVEST s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za movitý majetek bude navýšena o DPH

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

Účinnost smlouvy:

Smlouva nabývá účinnosti dnem souhlasu insolvenčního soudu a zástupce věřitelů dle ust. § 289 Insolvenčního zákona.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

V Praze dne 6.10.2020

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

​​ FOTOGRAFIE:

 

 

 

 

​​