Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MARTINA OUPICKÁ

JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Martina Oupická, narozená 10. 12. 1990 bytem Kluky 114, 284 01 Kutná Hora, tímto vyhlašuje výběrové řízení na prodej majetku dlužníka zapsaného v Soupisu majetkové podstaty ze dne 10.8.2020 specifikovaného níže.

__________________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA PRODEJ MAJETKU DLUŽNÍKA

MARTINA OUPICKÁ, BYTEM KLUKY 114

284 01 KUTNÁ HORA

 

 

Na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 10699/2020-A-8 ze dne 19.5.2020, byla JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka Martina Oupická, narozená 10. 12. 1990, bytem Kluky 114, 284 01 Kutná Hora, ustanovena insolvenčním správcem dlužníka.

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 67 INS 10699/2020-B-8 ze dne 25.8.2020 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Na základě shora uvedeného vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku dlužníka:

 

 • osobní automobil Škoda Fabia Combi, VIN: TMBJY16Y443978733, rok výroby 2004, barva červená

 • televizor ECG, uhlopříčka 60 cm

 • notebook ASUS, model X540M

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 3.12.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207567434/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, na portálu www.burzaspravcu.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky mohou zájemci zaslat nejpozději do 3.12.2020 případně osobně doručit do 3.12.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na koupi majetku dlužníka Martina Oupická, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Martina Oupická, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim účastí ve výběrovém řízení vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí tel. domluvě s paní Martinou Oupickou na tel. 720 212 240. Majetek se nachází na adrese Kluky 114, Kutná Hora, PSČ 285 45.

 

Informace k majetku:

 • osobní automobil Škoda Fabia Combi:

Na žádost zašle insolvenční správce e-mailem zájemcům scan velkého technického průkazu k vozidlu. Insolvenční správce dále uvádí, že se jedná o osobní automobil Škoda Fabia Combi, rok výroby 2004, VIN: TMBJY16Y443978733, výbava: základní, stav tachometru 199354 km, počet klíčů 1 ks. Automobil má tyto závady: svítí kontrolka motoru, je nutné opravit přední nápravu a zadní tlumiče.

 • televizor ECG, uhlopříčka 60 cm, stáří 2 roky

 • notebook ASUS, model X540M, stáří 1,5 roku

 

 

 

V Praze dne 2.11.2020

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce dlužníka

 

 

 

 

Fotografie majetku: