Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MONAX SPORT s.r.o. v likvidaci

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

 

MONAX SPORT s.r.o. v likvidaci

IČO 283 61 938, sídlem Neratovice, Byškovická 755, PSČ 277 11

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1045/2021- 4 ze dne 4.3.2022 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

 

 

Likvidátor společnosti MONAX SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 283 61 938, nabízí k prodeji níže specifikovaný osobní automobil:

  • osobní automobil Škoda Fabia

 

VIN: TMBDZ16Y154195682

Tovární značka: ŠKODA

Výrobce: ŠKODA AUTO, A.S.,

MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA

Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL

Tvar karoserie: SEDAN

Barva vozidla: MODRÁ-ZÁKLADNÍ

Typ: ŠKODA FABIA SEDAN 6Y

Zdvihový objem: 1422

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.1.2023 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 801002006/2700, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem.

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat majetek bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz a dále na webovém portálu www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.1.2023, případně osobně doručit do 20.1.2023 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení osobního automobilu Škoda Fabia, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. MONAX SPORT s.r.o. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Automobil je v současné době zaparkovaný u jednatele společnosti na adrese Neratovice, Byškovická 755, PSČ 277 11. Vozidlo má poškozenou převodovku.

Pro více informací a prohlídku vozidla je možné kontaktovat jednatele společnosti na mobilu 776 000 663.

 

 

 

V Praze dne 21.12.2022

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor