Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

OPZ PLUS, a.s. – Prodej nemovitosti

se sídlem v Praze 1, Hradební 3
IČ 45274835, datum prohlášení konkursu 29.3.2000, pod spis. zn. 80 K 156/99

Správce konkursní podstaty úpadce OPZ PLUS, a.s., se sídlem v Praze 1, Hradební 3, IČ 45274835 nabízí k prodeji majetek úpadce zapsaný v Aktualizaci soupisu konkursní podstaty ze dne 7.12.2011.

Předmět prodeje

V předmětném soupise je sepsán nemovitý majetek úpadce:

LV 3189, kat. území Kolín, obec Kolín, okres Kolín

Pozemky

 • St. parc. č. 4855 o výměře 63 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 • parc. č. 2564/8 o výměře 151 m2, zahrada

Stavby

 • Kolín III, č.p. 369, rod. dům na St. parc. č. 4855

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.4.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet správce č. 2106340977/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny správce konkursní podstaty.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.4.2012, případně osobně doručit do 30.4.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitostí v Kolíně, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce OPZ PLUS, a.s. Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 1. výši nabízené kupní ceny za majetek úpadce, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 2. akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku
 3. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 4. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 5. prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 6. prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje. Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon)
 7. přechodem vlastnického práva k předmětným nemovitostem na třetí osobu ztrácí stávající spoluvlastníci právní důvod užívání předmětných nemovitostí

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede správce konkursní podstaty vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.