Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

PENTA spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

PENTA spol. s r.o.

se sídlem Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO 44567651

datum prohlášení konkursu 1.9.2017, pod spis. zn. KSLB 76 INS 12987/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j.: KSLB 76 INS 12987/2017-B-20 ze dne 30.1.2018, nabízí insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o. k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 23.10.2017:

 • osobní automobil Renault Kangoo, SPZ 3L11993

 • osobní automobil Renault Kangoo 1.9 D, SPZ 2L77538

 • nákladní automobil Ford Transit 280S, SPZ 1L91682

 • přívěs nákladní Sport Jacht, SPZ 20CLA32

 • nákladní automobil Citroen Berlingo 1.4, SPZ 3L32652

 • nákladní automobil Citroen Berlingo 1.4, SPZ 2L80221

 • nákladní automobil ​​ Ford Transit 300M, SPZ 3L09893

 • vozidlo určené k dostavbě Renault Midlum, SPZ 2L00031

 • osobní automobil Škoda Octavia, SPZ 2L15757

 • osobní automobil Škoda Fabia 1.2, SPZ 3L57845

 • VZV ještěrka - Tailift FD 35C

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2114855954/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, www.asis.cz a dále na portálu insolvenčního rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.3.2018, případně osobně doručit do 20.3.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za jednotlivý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Javůrkem na tel.
605 374 742. Vozidla jsou zaparkované v areálu dlužníka na adrese Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí.

 

V Praze dne 1.2.2018

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz