Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

PENTA spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

PENTA spol. s r.o.

se sídlem Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO 44567651

datum prohlášení konkursu 1.9.2017, pod spis. zn. KSLB 76 INS 12987/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j.: KSLB 76 INS 12987/2017-B-51 ze dne 7.11.2018, nabízí insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o. k prodeji níže specifikované pohledávky dlužníka zapsané v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 23.10.2018:

Seznam pohledávek dlužníka PENTA spol. s r.o.

 

 

 

 

 

dlužník

fa č.

spl.

fa částka

částka k vymáhání

AKAVA

28739876

213120

15.10.2013

7512,00

7512,00

 

 

213137

20.11.2013

27927,00

14414,00

 

 

213155

28.12.2013

1410,00

1410,00

Buršík Milan

 

2014196

24.12.2014

83400,00

62687,00

 

 

2014197

24.12.2014

9000,00

9000,00

Humpl Filip

 

217046

5.7.2017

19713,00

19713,00

Kitzler Lubor

 

2010311

31.1.2011

678906,00

40000,00

Kvasnica Ing.

 

2015092

29.8.2015

31157,00

31157,00

Laibl Michal

74819348

214127

30.9.2014

3134,00

3134,00

LW STAV

63783029

215029

15.6.2015

1453,00

1453,00

Plíšek Jaroslav

 

2013172

14.2.2014

11808,00

11808,00

PolyPlasty

62026381

2014086

8.7.2014

42107,00

22185,73

 

 

2014089

12.7.2014

14643,00

14643,00

Svobodová Marianna

10403841

217040

13.6.2017

4838,00

4838,00

Vaníček Josef

62239554

216066

15.7.2016

18431,00

1533,00

 

 

217047

5.7.2017

8640,00

8640,00

 

 

 

 

 

254.127,73

 

 

Podmínky prodeje:

  • Smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.3.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy na běžný účet insolvenčního správce č. 2114855954/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

 

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, www.asis.cz a dále na portálu insolvenčního rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru pohledávek mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.3.2019, případně osobně doručit do 20.3.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru pohledávek, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za soubor pohledávek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru pohledávek;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení souboru pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o postoupení pohledávek eventuelně vznikla.

 

 

V Praze dne 25.2.2019

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz