Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Petr Špička

IČO: 74765213
bytem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
datum prohlášení konkursu 18.7.2014, pod spis. zn. KSPL 20 INS 6012/2014-A-12

Insolvenční správce dlužníka Petra Špičky, nar. 23.4.1978, bytem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 7.8.2014 a v Soupise majetkové podstaty ze dne 18.9.2014. V předmětných soupisech je sepsán nemovitý a movitý majetek dlužníka:

Předmět prodeje

SOUBOR MAJETKU (nemovitý a movitý majetek)

nemovitý majetek

Katastrální území: 693154 Pstruží u Merklína, Okres: CZ04012 Karlovy Vary, Obec: 555363 Merklín LV: 305

 • parcela č. St. 92 o výměře 105 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
 • součástí je stavba č.p. 67 – bydlení na pozemku p.č. St. 92
 • parc. č. 252/3 o výměře 278 m2 – zahrada

movitý majetek

Movité věci Oceněno Poznámka
Sedací souprava (sedačka + dvě křesla 600,- Kč Sedačka je ve velmi dobrém stavu
Jídelní souprava (stůl + 3 židle) 500,- Kč Dobrý stav, nepoškozeno
krbová kamna 500,- Kč Funkční
kuchyňská linka 1.000,- Kč Velmi dobrý stav
4 x elektrický přímotop (ve tvaru radiátoru) 2.000,- Kč Funkční – nepoškozeny

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.6.2015 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na běžný účet insolvenčního správce č. 2110059424/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
 • nemovitý majetek a movitý majetek se prodává jako soubor majetku.
 • minimální cena za nemovitý majetek je stanovena na 1.000.000,- Kč.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.6.2015, případně osobně doručit do 30.6.2015 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru nemovitého a movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Petra Špičky, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý a movitý majetek dlužníka, přičemž kupní cena musí být rozdělena tak, aby bylo patrné, kolik zájemce nabízí za nemovitý majetek a kolik za movitý majetek;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s paní Královou na tel. čísle 606354830.

Ostatní informace:

Rodinný dům s číslem popisným 67 stojící na pozemku St. Parc. č. 92, katastrální území Pstruží u Merklína, obec Merklín. Jedná se o starší dům ze 60 let 20. století určený k bydlení. Dům tvoří dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Celková užitná plocha domu je 150 m2. V patře jsou 4 pokoje, v přízemí je velký obývací pokoj a kuchyňským koutem, koupelna, WC, špajz a technická místnost. V domě není zavedeno topení. V celé nemovitosti jsou nová plastová okna. Dům je napojený na elektrickou přípojku, vodovodní řád a kanalizaci.