Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Petra Koňaříková

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

 

Petra Koňaříková, nar. 17.3.1973, IČO 43017223, bytem Sokolovská 14/324,
Praha 9

datum prohlášení konkursu 29.1.2014, pod spis. zn. MSPH 90 INS 9622/2013

 

 

Insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, nabízí k úplatnému postoupení pohledávku dlužníka zapsanou v Soupisu majetkové podstaty č. II ze dne 19.5.2015.

Prodej předmětné pohledávky bude uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. MSPH 90 INS 9622/2013-B-82 ze dne 25.5.2017.

 

 

Předmět prodeje

 

POHLEDÁVKA - za Michalem Tůmou, nar. 6.7.1968, bytem Praha 4, E. Hýblerové 858 (směnečný platební rozkaz vydaný Městským soudem v Praze – sp.zn. 49 Cm 410/2012)

 

Částka: 400.000,- Kč + příslušenství

  • exekučně vymáháno ​​ u ex. úřadu v Přerově – sp. zn.: 203 EX 26287/2013

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.6.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy
    o úplatném postoupení pohledávky.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávky bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz a www.asis.cz .

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.6.2017 případně osobně doručit do 20.6.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníka Petry Koňaříkové, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Petry Koňaříkové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109862519/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávky z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávka není dostatečně zdokladována a správce tedy neručí za to, že pohledávka je vymahatelná.

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

V Praze dne 26.5.2017